نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار

نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار

اهداف كلان همايش:
 

- ايجاد بستر مناسب براي گفتگو و تبادل نظر صاحبنظران نهادهاي علمي و اجرائي ذي‌ربط و اثرگذار بر روند تغيير آب و هوا در ايران به منظور ترسيم چشم‌اندازها و چالش‌هاي سياستگذاري در مورد پيامدهاي تغيير اقليم بر نسل‌هاي آتي

- كمك به بومي‌سازي گفتمان جهاني تغيير اقليم بر اساس شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور و نيز زمينه‌سازي براي شكل‌گيري گفتمان‌هاي جديد در سطوح ملي و محلي براي توجه به پديدۀ تغيير اقليم از منظر اجتماعي و فرهنگي

- ارتقاي جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران در مجموعه تلاش‌هاي دردست انجام جامعه بين‌المللي براي حصول موفقيت در تحقق راهبردهاي سازگاري با تغيير ‌اقليم و كاهش پيامدهاي مخرب آن

- افزايش آگاهي و حساس‌سازي افكار عمومي جامعه و به ويژه جوانان و كودكان در زمينه پديده تغيير اقليم و اثرات مخرب آن بر نسل‌هاي آينده با تأكيد بر ابعاد اقتصادي–اجتماعي و فرهنگي

- تسهيل تعامل و زمينه‌سازي براي گسترش همكاري‌ سازمان‌هاي مردم‌نهاد با دستگاه‌هاي دولتي و ساير نهادهاي دست‌اندركار در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي در زمينه حفاظت از محيط‌زيست و تغيير اقليم

- ارتقاي فرهنگ مسئوليت‌پذيري اجتماعي و جلب مشاركت نهادهاي اقتصادي و اجتماعي اعم از دولتي و غيردولتي و از جمله فعالين بخش خصوصي با تأكيد بر حوزه هاي صنعت و خدمات براي پشتيباني از راهبردهاي اجرائي سازگاري و كاهش پيامدهاي مخرب تغيير اقليم در ايران

 

- ترغيب نهادهاي دولتي ذي‌ربط به اتخاذ ديپلماسي فعال در زمينه برنامه‌ها و اقدامات بلندمدت مرتبط با تغيير اقليم مبتني بر اصول مشاركتي در سطوح بين‌المللي و منطقه‌اي

 

 

محورهاي همايش:

- تغييراقليم و جنـبه هـاي اجتماعـي – اقـتـصـادي

- تغييراقليم و پـيــامـدهـاي آن بـر مـنـابـع آب

- تغييراقليم و اثـــرات زيــســـت بــومـي آن

- تغييراقليم و پيامدهاي آن بر بهداشت و سلامت

- تغيير اقليم و جنبه هاي قانوني ، حقوقي و فراملي

- تغيير اقليم و سياستهاي كاهش انتشار

نظرات