اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش

اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش

اهداف و محورهاي همايش 

 فناوري اطلاعات
- شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي
- سيستم هاي هوشمند و رايانش نرم
- مهندسي نرم افزار و علوم كامپيوتر
- معماري كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال
- فناوري اطلاعات

پالايش
- حفاري و اكتشاف ، بهره برداري ، مخازن
- مدل سازي و شبيه سازي و كنترل
- نانو تكنولوژي و بيولوژيكي
- بهينه سازي فرآيندها
- پديده هاي انتقال
- محيط زيست

برق
قدرت :
- بازار برق و تجديد ساختار
- كاهش تلفات و اصلاح ضريب قدرت بارها
- راهكارهاي نوين كاهش توان
- قابليت اطمينان
- حفاظت

مخابرات :
- پردازش سيگنال
- مخابرات نوري
- پردازش تصوير

كنترل :
- شبكه هاي عصبي و سيستم هاي فازي

 

نظرات