سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

محورهاي كنگره:

- توليد محصولات زراعي، باغي و دامي ارگانيك

- چالش هاي گذر از كشاورزي مرسوم به كشاورزي ارگانيك

- مديريت آب، خاك و اقليم در كشاورزي ارگانيك و مرسوم

- اهميت منابع طبيعي در كشاورزي ارگانيك و مرسوم

- مديريت آفات، بيماريها و علف هاي هرز

- گياهان دارويي و كاربرد آنها در كشاورزي

- شيوه هاي نوين در توليد محصولات زراعي، باغي  و دامي

- كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در كشاورزي

- كشاورزي  ارگانيك و تغذيه سالم

نظرات