اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک

اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک

محورهاي كنفرانس:

- آلودگي آب

- آلودگي خاك

- آلودگي هوا

- روشهاي حذف آلاينده

- پسماندهاي شهري، صنعتي، كشاورزي، ويژه و مواد راديواكتيو

- تصفيه آب و فاضلاب

- اثرات آلاينده ها بر تغييرات اقليمي

- اثرات آلاينده­ها بر تنوع زيستي

- اثرات آلاينده ها بر سلامت محيط و انسان

- روشهاي برآورد آلاينده

- نقش مشاركت شهروندان در حفظ و توسعه فضاهاي سبز شهري

- معرفي گونه هاي گياهي سازگار با اقليم و محيط شهري اردبيل

- ونداليسم و راههاي كاهش آن در فضاهاي سبز شهر

- و ساير موضوعات مرتبط با مباحث آلودگي هاي محيط زيست

 

 

 

نظرات