پنجمین همایش آموزش معماری

پنجمین همایش آموزش معماری

همايش آموزش معماري همايشي علمي- پژوهشي است كه براي ارتقاي سطح كيفي آموزش معماري در كشور، در دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران برگزار مي‌گردد.

 

 

محورهاي همايش:

آسيب ها:

 • تعداد بيشمار مراكز آموزشي و عدم كنترل كيفيت آنها؛
 • ناهماهنگي محتوا و اهداف آموزشي در مراكز آموزش معماري در كشور؛
 • عدم صلاحيت بعضي از دانشجويان، فارغ التحصيلان، اساتيد و مراكز آموزشي؛
 • افزايش بي رويه تعداد مراكز آموزش معماري، تعداد متقاضيان براي ورود به دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري؛
 • معضلات مربوط به ورود دانشجو به دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري؛
 • معضلات خروج دانشجو از دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري؛
 • كليه موضوعات مربوط به برنامه آموزشي؛ فضاي آموزشي؛ محتواي آموزشي؛ يادگيرنده؛ و ياددهنده.
 • در اين بين مي توان به چشم اندازهايي اشاره كرد كه در حل مشكلات بالا مفيد مي باشند. تعدادي از اين چشم اندازها به قرار زير مي باشند:

چشم اندازها:

 • توجه به معماري "خودي"؛ "درون زا"؛ "خوب"؛ "معقول"؛ "ايراني-اسلامي"؛ ..
 • مديريت برنامه ريزي سرزميني و شناسايي نيازها و امكانات؛
 • فرهنگ سازي در جامعه در خصوص محيط زيست و طراحي آن؛...

 

 

نظرات