کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا

کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا

محورهاي همايش:

مديريت، برنامه ريزي شهري و توسعه پايدار

- آينده پژوهي در مديريت شهري

- مديريت‌ شهري، سازمانهاي متولي وچالش‌هاي شهرنشيني

- مديريت شهري و توسعه گردشگري

- استاندارد‌هاي زندگي،كيفيت محيط شهري و رضايت شهروندان

- نقش‌ اداري‌ - اجرايي‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري

- مديريت امكانات شهري، فرهنگ شهروندي و ارتقاي شبكه هاي تأمين خدمات شهري

- الگوهاي توسعه شهري و كاربرد فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان

شهرسازي و توسعه شهري پايدار

- شاخص ها، سياست ها، موانع و محدوديتهاي توسعه شهري

- شهرسازي نوين(شهرها و شهركها)، سياست‌هاي ملي _ منطقه‌اي

- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار

- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

- توسعه صنعت گردشگري و توسعه پايدار شهري

- فن‌آوري‌هاي نوين و توسعه شهري

- الگوهاي شهرسازي و  معماري نوين جهت صرفه جويي در مصرف انرژي

معماري پايا

- معماري بومي، الگوها و مدل ها

- گرافيك شهري و زيبايي شناسي در معماريپايا

- هويت شهري و معماري خياباني

- الگوهاي توسعه پايدار و تاثيرات آن

- ارتباط معماري و توسعه پايدار

- ساختمان هاي هوشمند، روش ها، فناوري ها وتكنولوژي هاي نوين

- انرژي هاي نو، اقليم و چگونگي مصرف انرژي

فرهنگ، پايداري اجتماعي، مديريت شهري و معماري

- مباني نظري و شاخص‌هاي فرهنگي تاثيرگذار بر معماري و شهرسازي

- معماري، فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي

- الگوهاي پايداري اجتماعي- فرهنگي در معماري و شهرسازي سنتي

- پيوست فرهنگي و طرحهاي معماري و شهري

- سكونتگاه‌هاي غير رسمي، چالش‌هاي فرهنگي و راهكارهاي كالبدي و غيركالبدي

- ناهنجاري‌هاي فرهنگي، كجروي‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي شهري

- آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها

معماري و شهرسازي ايراني اسلامي پايدار

- الگوهاي توسعه و مديريت شهر ايراني اسلامي

- نقش هويت اسلامي در شهرسازي و معماري پايدار

- بوم‌گرايي و نقش آن در شهرسازي و معماري

- مفهوم شناسي پايداري در سازماندهي شهرهاي ايراني اسلامي

- نقش آموزه‌هاي ديني در شكل‌گيري  شهرسازي و معماري پايدار     

عمران و پايداري

- زمين شناسي، مهندسي ژئوتكنيك و معدن

مهندسي راه، حمل‌و‌نقل و ترافيك شهري

- مديريت ساخت، مديريت پروژه و مهندسي ارزش

نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك

- فناوري هاي نوين، مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان

- رايانه، هوش مصنوعي و مهندسي عمران

- ژئوفيزيك و سد سازي

- سيستم هاي GIS و مهندسي عمران

- مهندسي، مديريت و نظارت تخريب و صنعت ساختمان

سازه و بهسازي لرزه اي

- مهندسي سازه و تكنولوژي بتن

- هماهنگي شكلي سازه و معماري

- توسعه شهري و مصالح بومي و نوين در سازه ها

- ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي

مهندسي منابع آب، سازه‌هاي زميني، هيدروليكي و دريايي

- تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي پايدار(بتني، فولادي و...)

- فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) و بهسازي لرزه اي سازه ها

- مقاوم سازي و بهسازي ساختارهاي شهري

- بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها

- ايمني سازه در معادن زير زميني

- عيب‎‎يابي لرزهاي سازهها

- اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار، سازه هاي بنايي و سازه هاي ويژه

- روشهاي بهسازي و مقاومسازي سازهها

- سازه هاي غيرساختماني و صنعتي

مديريت بحران و پدافند غير عامل در معماري و شهرسازي

- راهبردهاي پيشگيري، آمادگي، مقابله و مواجهه با بحران و بعد از بحران

- مديريت بحران و كاهش آسيب هاي ناشي از سوانح و حوادث

- مديريت ريسك و مديريت موثر بحران در جامعه

- آسيب‌پذيري، ساخت و بهسازي اماكن، شريان‌ها و مقابله با بحران‌ها و سوانح

- نقشه هاي آسيب پذيري مناطق پر خطر شهري، روستايي و صنعتي

- هزينه‌ها، خطرات، محاسبه ريسك بحران

- سيستم اطلاعات جغرافيايي و مديريت بحران، سوانح و حوادث

منظر شهري و توسعه پايدار

- مباني برنامه ريزي، طراحي و اجرا در منظر شهري

- ضوابط، استانداردها، قوانين و مقررات در منظر شهري

- اصول اكولوژيكي در مديريت منظر شهري

- عناصر سازنده در مناظر شهري، شهرهاي سنتي و شهرهاي جديد

- منظر شهري، فرهنگ، هويت و مسايل اجتماعي

- منظر شهرهاي اسلامي و تجارب موفق جهاني

- منظرشهري، آسيب‌شناسي و چالش ها

مرمت، احيا و نوسازي آثار فرهنگي تاريخي

- بازسازي و بهسازي آثار تاريخي در نوسازي شهري

- مشكلات و روش‌هاي احياي بافت‌هاي فرسوده شهري

- تجارب موفق بهسازي و نوسازي بافت هاي فرهنگي تاريخي

- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري

- بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)

نظرات