همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی

همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی

اهداف همايش:

- تبيين ابعاد، مؤلفه ها و سياستهاي اقتصاد مقاومتي

- ارتقاء انگيزه مجامع علمي در تدوين سياستها و الزامات اقتصاد مقاومتي

- فرهنگ سازي و تشويق فعالان اقتصادي و مردم در عرصه اقتصاد مقاومتي

- گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي آن بويژه در مجامع علمي، آموزشي

- تبديل اقتصاد مقاومتي  به گفتمان فراگير، رسانه‌اي و رايج ملي

 

 

محورهاي همايش:

اقتصاد مقاومتي و فرهنگ جهادي

- فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، ثروت و بهره‌ وري

- فرهنگ جهادي در كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد

- استانداردها و شاخص هاي نشان (مدال) اقتصاد مقاومتي

- گفتمان سازي فرآگير و ترويج اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي و توسعه سرمايه

- اقتصاد مقاومتي و سرمايه هاي انساني

- اقتصاد مقاومتي و سرمايه هاي علمي

- اقتصاد مقاومتي و مشاركت اجتماعي

- اقتصاد مقاومتي، كار گروهي و همكاري هاي جمعي

اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان

- اقتصاد مقاومتي و نقشه جامع علمي

- اقتصاد مقاومتي ، نوآوري و ابتكار

- اقتصاد مقاومتي و مديريت مخاطرات اقتصادي

- توليد محصولات و خدمات دانش بنيان

- اقتصاد مقاومتي، صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان

- اقتصاد مقاومتي و ارتقاء سطح اقتصادي كشور در منطقه

- اقتصاد مقاومتي و توسعه كارآفريني

- اقتصاد مقاومتي و اشتغال خانگي و زود بازده

اقتصاد مقاومتي و بهره وري

- رشد بهره وري در اقتصاد

- تقويت عوامل توليد

- مهارت افزايي و توانمندسازي نيروي كار

- تقويت رقابت پذيري اقتصاد

- رقابت اقتصادي در مناطق و استانها

- ظرفيتها و قابليت هاي متنوع بومي

- اقتصاد مقاومتي و مزيت هاي جغرافيايي مناطق كشور

- اقتصاد مقاومتي و هدفمند سازي يارنه ها

- هدفمند سازي يارنه ها و افزايش توليد

- هدفمند سازي يارنه ها، اشتغال و بهره وري

- هدفمند سازي يارنه ها و كاهش شدت انرژي

- هدفمند سازي يارنه ها و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي

اقتصاد مقاومتي، كار و سرمايه ملي

- سهم بري عوامل عادلانه در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با ايجاد ارزش

- افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه

- افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي

- توليد محصولات و خدمات راهبردي

- ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد )مواد اوليه و كالا(

- تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي

- كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص در كالاهاي وارداتي

- اقتصاد مقاومتي، تأمين امنيت غذا و درمان

- مديريت مصرف و راهكارههاي اجراي سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف كشور

- ترويج مصرف كالاهاي داخلي، ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد

- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور

- ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي

اقتصاد مقاومتي و صادرات كالا

- صادرات كالا و تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌ها

- صادرات كالا، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌ها

- صادرات كالا و تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات

- ساماندهي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي

- بازاريابي صادراتي و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي

- صادرات كالا، و ساز و كار مبادلات تهاتري

- صادرات كالا، امنيت حقوقي و تقنيني

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

- انتقال فناوري‌هاي پيشرفته

- گسترش و تسهيل توليد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

- اقتصاد مقاومتي، صادرات كالا و خدمات

- اقتصاد مقاومتي، تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج

افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد

- توسعه پيوندهاي راهبردي و مشاركت جهاني

- ديپلماسي در اقتصاد جهاني
- سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي

- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي

- روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار

- روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري

اقتصاد مقاومتي و مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

- مشتريان راهبردي و مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش

- تنوع در روش‌هاي فروش و افزايش صادرات گاز،برق، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي

- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور و اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز

- حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك

- افزايش ارزش افزوده و تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز

- توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه

اقتصاد مقاومتي و اصلاح نظام درآمدي دولت

- صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور

- تحول در ساختارها و منطقي سازي اندازه دولت

- اصلاح نظام درآمدي دولت و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي

- صندوق توسعه ملي و قطع وابستگي بودجه به نفت

- شفاف ‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن

- فساد زدايي در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي

نظرات