اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

محورهاي همايش:

- آلودگي، شاخص هاي زيستي و زيست پالايي

- فناوري هاي نوين زيستي در احياء منابع اراضي و محيط زيست

- بهره برداري پايدار از اكوسيستم هاي خاكي در معادن و مناطق صنعتي

- كشاورزي پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك

- رويكردهاي نوين در مديريت كوير و احيا اراضي بياباني

- تخريب اراضي و راه كارهاي مقابله با آن

- خاك ورزي حفاظتي و مديريت بقايا

- تناسب اراضي، آمايش سرزمين و اكوتوريسم

- استفاده بهينه از آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار

- ملاحظات اكولوژيكي در كشت هاي گلخانه اي

- كاركردهاي زيست محيطي كاني هاي رس و نانو ذرات

- چالش هاي زيست محيطي ريزگردها

- آموزش هاي مرتبط با محيط زيست و توسعه پايدار

 

 

نظرات