سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

با توجه به برگزاري موفق اولين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان، انرژي و محيط زيست در بهمن ماه 1391 و متعاقب آن با برگزاري موفق دومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي در آذر ماه 1392، در نظر دارد در جهت پيشبرد دانش و فناوري در صنعت سيمان، بهره برداري از ظرفيت هاي علمي در اين صنعت و ارتقاي ارتباط با دانشگاه، اقدام به برگزاري سومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان، انرژي و محيط زيست در شهريور ماه 1393 مي نمايد.

 

 

 محورهاي كلي كنفرانس:

-  پايش، مدل­سازي و كنترل آلايندهاي ناشي از صنعت  سيمان

- بهينه سازي مصرف انرژي و بازيافت انرژي در صنعت سيمان

- استفاده از سوخت هاي جايگزين در صنعت سيمان

- گازهاي گلخانه اي و گرمايش جهاني مرتبط با صنعت سيمان

- مديريت پسماند در صنعت سيمان

- فناوري هاي نوين و طرح هاي توسعه در صنعت سيمان

- تعمير و نگهداري دستگاه ها و تجهيزات در صنعت سيمان

- فرآيند پخت و سيمان هاي آميخته

- اقتصاد محيط زيست و انرژي در صنعت سيمان

- مديريت اقتصادي و مهندسي فروش در صنعت سيمان

- مواد اوليه و افزودني ها در صنعت سيمان

- انتقال مواد در صنعت سيمان

- بهداشت، ايمني، محيط زيست (HSE) در صنعت سيمان

----------------------------------------------------------------------------

 

 موضوعات كنفرانس:

- توسعه پايدار و مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنعت سيمان

- آموزش و اشاعه فرهنگ HSE در صنعت سيمان

- قوانين و الزامات مورد نياز جهت استقرار مديريت HSE در صنعت سيمان

- مديريت و ارزيابي عملكرد HSE پيمانكاران در صنعت سيمان

-  مديريت كيفيت كل (TQM) و كاربرد آن در مديريت HSE

- استفاده از پسماند به عنوان منبع انرژي جديد براي توليد سيمان

- نانو نكنولوژي در صنعت سيمان و بتن

- مديريت پسماند در صنعت سيمان

- گرمايش جهاني و گازهاي گلخانه اي ناشي از توليد سيمان

- بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت سيمان

- بازيافت انرژي گرمايي (Waste Heat Recovery) در صنعت سيمان

- راهكارها و تكنولوژي­هاي مدرن براي كنترل و كاهش گرد و غبار و گازها

- روش­هاي كنترل و كاهش انتشار گازها در صنعت سيمان

- فلزات سنگين و اثرات آن بر محيط زيست در صنعت سيمان

- استفاده از سوخت­هاي جايگزين در صنعت سيمان

- طراحي و معماري فضاي سبز در صنعت سيمان

- معماري قطعات بتني و سازگاري آنها با محيط زيست

- كاربرد سيمان در راهسازي و روسازي راه به عنوان جايگزين محصولات نفتي

- تأثير فضاي سبز در آرامش رواني و كنترل آلايندها در صنعت سيمان

- هفت سين صنعتي (7S) و آراستگي سازماني (House keeping) در صنعت سيمان

- اقتصاد زيست محيطي در صنعت سيمان

- استفاده خردمندانه از منابع طبيعي در صنعت سيمان

- تعيين ميزان كروم كل و شش ظرفيتي و منشأ آن در صنعت سيمان

- مديريت آب و فاضلاب در صنعت سيمان

- تكنولوژي­هاي مدرن طراحي صنعت جهت كاهش خسارات و آثار زيانبار زيست محيطي

- ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) در صنعت سيمان بر محيط هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي

- نقش و مسئوليت ارگان هاي دولتي، قانون گذار و مردمي در حفاظت محيط زيست

- ارزيابي اقتصادي رعايت الزامات زيست محيطي در صنعت سيمان

- آلودگي صوتي در صنعت سيمان و روش هاي كنترل

- مديريت ارزيابي ريسك در صنعت سيمان

- روش هاي نوين اطفاء حريق در صنعت سيمان

- مديريت بحران در صنعت سيمان

- مهندسي ارزش در مديريت HSE

- استفاده از برنامه هاي نگهداري و تعميرات TPM جهت كاهش حوادث شغلي

- بررسي وضعيت بهداشت حرفه اي و نقش محوري آن در بهبود و ارتقاء سطح بهره وري

- فرآيند پخت سيمان

- توليد سيمان هاي آميخته

- بهينه سازي كاربرد مواد اوليه و افزودني ها در صنعت سيمان

- اقتصاد محيط زيست و انرژي در صنعت سيمان

- مديريت اقتصادي و مهندسي فروش در صنعت سيمان

 

 

 

نظرات