دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

اهداف كنفرانس:

- معرفي و شناساندن آثار مخرب تحريم بر جامعه بين المللي

- بوجود آوردن شرايط لازم براي ظهور و بروز پتانسيل هاي جبهه علمي بين المللي بر ضد تحريم

- معرفي اقتصاد مقاومتي به جامعه بين المللي و انتقال ادبيات اقتصاد مقاومتي به ادبيات اقتصاد جهاني

(با معرفي مجله اقتصاد مقاومتي در طول كنفرانس و چاپ مقالات برتر كنفرانس در اين مجله)

- پويائي ارتباطات علمي ـ تحقيقاتي فيمابين پژوهشگران داخلي و خارجي

- تبادل نظر و دريافت آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي و همچنين پويائي ارتباطات علمي ـ تحقيقاتي فيمابين پژوهشگران اساتيد،كارشناسان و خبرگان علمي داخلي و خارجي

- نشان‌ دادن توانمنديهاي علمي و سياسي جمهوري اسلامي ايران

- معرفي دستاوردهاي علمي كشور به مراكز علمي و پژوهشي و دانشگاههاي جهان

- ايجاد بستري مناسب جهت رقابت سازنده بين پژوهشگران و قدرداني از فعاليتهاي تحقيقاتي آنان در اين حوزه

- ارتقاي سطح دانش، مهارت‌هاي فني و ترويج فرهنگ علمي جامعه

- بهره گيري ازيافته ها و دستاوردهاي كنفرانس به صورت راهكارهاي پروژه‌اي كه درنهايت بتواند نقش محوري درتوسعه اين حوزه را تبيين و تثبيت نمايد.

 

 

 

محورهاي كنفرانس:

 - تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده(چين، ايران، كوبا، عراق، پاكستان، روسيه، آفريقاي جنوبي، سوريه، سودان، افغانستان، كره شمالي و … ) از منظر متغيرهاي كلان اقتصادي(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، توليد ناخالص داخلي، صادرات و واردات، رشد اقتصادي، بيكاري، ماليات، خصوصي سازي و ... )

- تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده از منظراقتصاد خرد (بازارها، تئوري بازيها، توزيع درآمد و ... )

- تحريم اقتصادي از بعد اجتماعي (سلامت عمومي، تندرستي، امنيت غذايي، محيط زيست، مهاجرت، نژادپرستي، سرمايه اجتماعي و …)

- تحريم اقتصادي و حقوق و سياست بين الملل (حقوق بشر، دموكراسي، كمكهاي انسان دوستانه و …)

 - تحريم ها و توليد و تجارت انرژي (نفت، گاز و …)

- نظام مالي و پولي بين المللي و شرائط تحريم هاي اقتصادي

- تحريم ها  و سيستمهاي بانكداري و تجارت بين الملل

- تحريم اقتصادي و فضاي كسب و كار، كارآفريني، بنگاههاي كوچك و متوسط،  سازمانها و شركتهاي بين المللي و ...

- تحريم ها و صنعت توريسم سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم خارجي

- ماهيت و مدل هاي تحريم

- مديريت تحريم ها

- نوعشناسيابعادتحريمهاياقتصادي

- تحريم ها و اقتصاد مقاومتي

- مديريت سازمانها در شرايط تحريم

- كاهش تحريم ها و آثار اجتماعي و اقتصادي آن

- توافقات ژنو و آثار و نتايج آن

- اقتصاد نظامي

- اقتصاد مقاومتي

نظرات