اولین همایش ملی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری

اولین همایش ملی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری

محورهاي همايش:

- مديريت جامع شهري و سيلاب شهري

- برنامه ريزي شهري و مديريت سيلاب شهري

- مديريت كاربري اراضي در كاهش سيل گرفتگي شهري

- راهكارهاي مقام سازي و مقابله با سيلاب

- معيارهاي فني طراحي و پايش سيستم هاي كنترل سيلاب هاي شهري

- تاثيرات پارامترهاي اقليمي در مديريت سيلاب هاي شهري

- سيستم هاي پيش بيني و هشدار سيلاب هاي شهري

- تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلاب هاي شهري

- جنبه هاي زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مديريت سيلاب هاي شهري

- نقش رسانه هاي عمومي در مقابله و مديريت سيل و آموزش عمومي در كاهش  خطرات سيل

- تجارب بين المللي در زمينه مديريت سيلاب هاي شهري

- كاربرد فناوري هاي نوين (GIS&RS و...)در مطالعه و مديريت سيلاب شهري

نظرات