همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی

همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی

محورهاي همايش:

نظريه هاي و نگرش هاي جديد در:

- فلسفه و معماري

- نقد معماري

- روان شناسي فضا و معماري

- فن شناسي معماري

- معماري پايدار

رويكردهاي جديد در:

- عرصه هاي عمومي شهري

- رفتارشناسي شهري

- بوم شناسي شهري

- برنامه ريزي زمين و مسكن

- سياست گذاري و مديريت شهري

نظرات