ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی

ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی

محورهاي كنفرانس:

- شهر ايراني - اسلامي _محور ويژه)
- برنامه ريزي و مديريت شهري
- گردشگري مذهبي و زيارت
- حمل و نقل شهري
- شهر و محيط طبيعي
- مديريت بحران و امنيت شهري
- جامعه و فرهنگ شهري
- اقتصاد شهري
- معماري و شهرسازي
- بافت هاي فرسوده و حاشيه نشيني
- شهر هوشمند
- مسائل ويژه كلان شهر مشهد

نظرات