نخستین همایش ملی دانشجویی گردشگری

نخستین همایش ملی دانشجویی گردشگری

نخستين همايش علمي سراسري دانشجويي گردشگري توسط دانشگاه مازندران با همكاري وزارت علوم تحقيقات و فناوري همايش ملي دانشجويي گردشگري را برگزار مي شود.


اهداف همايش:

- تعامل صاحب نظران و نخبگان بخش گردشگري
- طرح چالش ها و اسيب شناسي در زمينه هاي توسعه ي گردشگري در ايران
- شناخت توانمندي ها و ظرفيت هاي توسعه گردشگري در ايران
- شناخت وارزيابي ظرفيت هاي گردشگري سواحل جنوبي درياي خزر
- تدوين راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در ايران

 


محورهاي همايش:

-  گردشگري و توسعه اقتصادي
-  گردشگري و توسعه اجتماعي-فرهنگي
-  گردشگري و توسعه سياسي
-  گردشگري و همبستگي ملي
-  گردشگري ومحيط زيست
-  گردشگري وامايش سرزمين
-  گردشگري و توسعه شهري و روستايي و عشايري

نظرات