ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد

ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد

محورهاي همايش:

اهداف همايش:

- معرفي اهميت موضوع و تاريخچه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران و جهان
- افزايش آگاهي نسبت به اهميت انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در صنعت برق، تهويه مطبوع، حمل و نقل، محيط زيست و ...
-
مدلسازي سامانه هاي توليد انرژي مستقيم و غير مستقيم از انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد و سامانه هاي تركيبي انوع مختلف آن
- ارائه روش ها علمي و فن آوري هاي جديد در حوزه بهره برداري از انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- پتانسيل سنجي جغرافيايي، فني و مهندسي نصب و بهره برداري از مزارع خورشيدي و بادي
- اثرات مثبت و منفي زست محيطي استحصال انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- ملاحضات فني و اقتصادي شيوه هاي محتلف بهره برداري از انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
- آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان
- معرفي نرم افزارهاي طراحي و شبيه سازي فناوريهاي مختلف انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- توجه و دقت نظر دست اندركاران صنعت برق به ضرورت توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست

 


محورهاي همايش:

تمامي جنبه هاي فني، اقتصادي، پتانسيل سنجي، جغرافيايي، استحصال، توليد، نگهداشت، تبديل و انتقال، مديريت انرژي و محيط زيست، سياسي، پدافند غيرعامل، فناوري هاي نوين همچون نانو و PCM، سامانه هاي هيبريدي و ... مرتبط با عنوان همايش را ميتوان از محورهاي آن دانست. با اينحال ميتوان به موارد زير اشاره داشت:

- چالش هاي توسعه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران
 شيوه هاي مختلف استحصال انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد از گذشته تاكنون
- چشم انداز و تانسيل سنجي فني و اقتصادي و جايگاه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران و جهان
- بومي سازي فن آوري استحصال انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- محيط زيست و انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- تحقيق و توسعه روشهاي نوين ارتقاي بهره وري انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران
- معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
- فنآوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- سيستم هاي اطلاعات مكاني و داده هاي ماهواره اي با كاربرد انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز
سهم انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در سبد انرژي خانوارهاي شهري و روستايي
- انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد و پدافند غير عامل
- تاثير توليدات انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد بر امنيت و پايداري سيستم هاي قدرت
- برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران
- اقتصاد و انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد ، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- سياست گذاري انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد و توسعه پايدار
- كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
- تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد

نظرات