نخستین همایش بزرگ توسعه صنعت گردشگری درشهرستان پاوه

نخستین همایش بزرگ توسعه صنعت گردشگری درشهرستان پاوه

محورهاي همايش با محوريت شهرستان:

- موانع  توسعه صنعت گردشگري در شهرستان پاوه
- گردشگري شهري و نقش آن در توسعه مناطق شهري (شهرستان پاوه)
- گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي (شهرستان پاوه)
- اكوتوريسم و  ساماندهي فضاي جغرافيايي شهرستانپاوه
- توانمند سازي مردم و نقش آن در توسعه گردشگري شهرستان پاوه
- آموزش شهروندي و نقش آن در توسعه گردشگري شهرستان پاوه
- نقش نهادهاي دولتي در توسعه گردشگري شهرستان پاوه
- نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري شهرستان پاوه
- ارتباطات فرهنگي، آداب و رسوم  و گردشگري مذهبي شهرستان پاوه


محورهاي آزاد همايش:

- نقش گردشگري فرهنگي در توسعه اقتصاد
- گردشگري و تاثير آن بر محيط زيست
- گردشگري  و راهكارهاي مناسب توسعه  آن به عنوان فرصت جديد درآمد زايي

نظرات