همایش ملی شیمی پاک

همایش ملی شیمی پاک

محورهاي همايش:

-  فرآيندهاي نوين در حذف و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي
-  فناوري نانو در محيط زيست
-  سنتز مواد آلي و معدني سبز
-  مدلسازي، شبيه سازي و شيمي محاسباتي
-  پتانسيل توسعه ي صنايع شيميايي در شهرستان ميانه و منطقه
-  كاربرد شيمي در كشاورزي
-  فيتوشيمي

 

 

 

دبير علمي: پروفسور حسن ولي زاده
دبير اجرايي: دكتر علي خاني
مدير اجرايي: دكتر رضا وجدي

نظرات