اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز

اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز

محورهاي همايش:

 HSE در صنايع نفت و گاز
- ايمني ساخت
- حفاظت محيط زيست در پروژه هاي ساختماني بزرگ
- بهداشت محيط در پروژه هاي ساخت
- ايمني در پروژه هاي مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي

HSE در صنايع معدني
- ايمني در صنايع استخراجي و فرآوري كاني
- حفاطت محيط زيست در صنايع معدني
- بهداشت كار در صنايع معدني بالادستي و پايين دستي

HSE در صنايع نفت و گاز
- ايمني در صنايع بالادستي، انتقال و فرآيندي
- حفاطت محيط زيست در صنايع نفت و گاز
- ايمني محيط كار در صنايع نفت و گاز

- شاخص هاي كليدي ايمني، محيط زيست و سلامت در صنايع مختلف
- مديريت ريسك و HSE
- صنعت بيمه و ارتباط آن با شاخص هاي ريسك و HSE
- شاخص هاي مديريتي HSE-MS
- نرم افزارهاي HSE
- تجهيزات ايمني
- تجهيزات حفاظت و مديريت محيط زيست
- تجهيزات بهداشت كار

 

نظرات