اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه

اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه

محورهاي همايش:

محورهاي عمومي :

محيط زيست و زيست بوم پايدار:
- حفظ و احيا منابع طبيعي پايه و راهكارهاي بهره برداري بهينه زيست بوم پايدار
- شهر سالم و اصول مهندسي بوم شهر تغييرات اقليمي، ظرفيت هاي زيستي سرزمين و پيامدهاي زيست محيطي
- مديريت پسماند و زيست بوم تنوع زيستي و ظرفيت هاي اكولوژيكي زيست بوم پايدار
- پايداري زيست بوم و فن آوري هاي نوين مديريت جامع زيست بومي

اجتماع و زيست بوم پايدار :
- مفاهيم ، قلمرو سياست اجتماعي ونقش آن در توسعه پايدار جايگاه شاخص هاي كاربردي توسعه اجتماعي و شهري در پايداري زيست بوم
- آسيب شناسي سياست هاي اجتماعي قوانين و اقدامات توسعه اي موجود ( سطح ملي و منطقه اي )
- آينده پزوهي و راهكارهاي ارتقاء پايداري اجتماعي در سطوح مختلف سياستگذاري برنامه ريزي و اجرا
- ارزش ها نگرش ها و رفتارهاي فرهنگي شهروندان و جايگاه آن در شكل گيري زيست بوم پايدار

اقتصاد و زيست بوم پايدار:
- صنعت خدمات كشاورزي و بهره برداري پايدار از زيست بوم
- ارزش گذاري اقتصادي و حسابداري سبز زيست بوم ها
- انرژي هاي نوين و پايداري زيست بوم
- نظام هاي كشاورزي دوستدار محيط زيست


محورهاي ويژه :

- آلودگي هاي شهري استان مركزي و راهكارهاي برون رفت از بحران
- الگو هاي پايدار حمل و نقل شهري اراك
- توسعه زيست بومي صنايع در شهرهاي استان مركزي
- تالاب كويري ميقان و بهره برداري پايدار زيست بومي
- بحران آبي دشت هاي استان مركزي و راهكارهاي مديريت زيست بومي
- برنامه ريزي كاربري زمين و نقش آن در پايداري زيست بوم
- ظرفيت ها، چالشها و راهكارهاي مديريت زيست بومي

 

 

 


رييس كل همايش: مهندس محمد مصطفوي
دبيركل همايش: دكتر محمدحسين محمدي

اعضاي كميته علمي تخصصي
رييس كميته علمي : دكتر محمدباقر صدوق  
دبير كميته علمي: دكتر سياوش آقاخاني
 
 كميته محيط زيست :
رييس كارگروه :دكتر امير انصاري 
دبير كارگروه: دكترحميدرضا مهاجراني

 كميته اقتصاد :
رييس كارگروه:دكتر علي يوسفي
دبير كارگروه:دكتر محمدرضا داوري

 كميته اجتماعي :
رييس كارگروه:آقاي غلامرضا فتح آبادي
دبير كارگروه:آقاي مهدي مباركي

اعضا كميته اجرايي:
رييس كميته اجرايي: دكتر فريد ثاقبي
دبير كميته اجرايي: خانم جميله شكرايي

اعضا كميته تبليغات:
رييس كميته تبليغات: خانم طيبه اصفهاني
دبير كميته تبليغات :خانم عاطفه ديده ور
مسئول روابط عمومي: خانم مهندس سارا ابراهيمي

دبير خانه همايش:
رييس دبيرخانه:خانم مهندس مريم سليماني
مسئول دبيرخانه:خانم مهندس عارفه عباسي فرد
دبير دبيرخانه:خانم مهندس نرگس سادات حسيني ميرصفي

نظرات