پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه : تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی

پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه : تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی

اهداف كنگره:

- بحث و تبادل تجارب علمي- كاربردي در خصوص وضعيت نظام هاي ترويج و آموزش و خدمات مشاوره اي روستايي در ارتباط با امنيت غذايي، پايداري معيشت بهره برداران خانوادگي و مديريت پايدار منابع طبيعي
- شناخت و بررسي چالش‌ها و راهكارهاي فرآروي نظام ترويج و آموزش و خدمات مشاوره اي روستايي در حوزه امنيت غذايي، ظرفيت سازي معيشت كشاورزان خرده پا و مديريت پايدار منابع طبيعي
- ارتقاي جايگاه و نقش ترويج و آموزش در توانمندسازي كشاورزان، تعاوني­ها و تشكل­هاي توليدكنندگان
- شناخت نقش تشكل­هاي توليدكنندگان، سازمان هاي غير دولتي و بخش خصوصي در ترويج و خدمات مشاوره روستايي با تاكيد بر كشاورزان خرده پا
- جلب توجه سياستگزاران، مديران و صاحب نظران جهت بازتعريف جايگاه كشاورزي خانوادگي در سياستهاي كلان توسعه كشاورزي
- تبيين و تحليل راهبردهاي محلي، ملي و بين المللي در حمايت از كشاورزي خانوادگي

 


محورهاي كنگره:

نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در امنيت غذايي، توانمندسازي و پايداري معيشت بهره برداران خانوادگي
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در امنيت غذايي و كاهش فقر
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در مديريت زنجيره ارزش محصولات كشاورزي
- نقش و توانمندي­هاي نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در افزايش كيفيت و سلامت محصولات غذايي
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در ظرفيت سازي معيشت پايدار كشاورزان و خانوار روستايي
-اهميت نظام هاي بهره برداري خرد و خانوادگي، نيازها و قابليت هاي آنها
- لزوم تدوين سياست­هاي كشاورزي و منابع طبيعي ملي در جهت كشاورزي خرد و خانوادگي و نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در مصرف پايدار نهاده­هاي پايه كشاورزي و مديريت هزينه­هاي توليد
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در كاهش ضايعات كشاورزي
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در توسعه بيمه محصولات كشاورزي
- توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و نقش ترويج
- الگوهاي ترويج، آموزش و خدمات مشاوره اي روستايي در زنجيره توليد تا مصرف محصولات سالم و ارگانيك
- نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در كارآفريني و كسب و كارهاي روستايي

 
ارتباطات، دانش، اطلاعات و نظام هاي نوآوري در توسعه كشاورزي و روستايي
- الگوها و روش­هاي نظام­مند و كل­نگر در ترويج و خدمات مشاوره اي در جهت توسعه پايدار كشاورزي
- نقش و كاركرد ترويج، آموزش و خدمات مشاوره اي در نظام دانش، اطلاعات و نوآوري كشاورزي
- فناوري‌هاي نوين ارتباطاتي و يادگيري الكترونيك و سيار در ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- دانش و نوآوري هاي بومي كشاورزان خانوادگي
- نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي در توسعه و تجاري­سازي يافته­هاي نوين پژوهشي در جهت پاسخ به نياز كشاورزان خانوادگي
- مكانيسم هاي ارتباطي نظام هاي ترويج، آموزش، تحقيقات و كشاورزان در نظام هاي نوآوري كشاورزي

 
تحولات ساختاري و كاركردي سازمان هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در سطوح ملي و بين المللي
- مطالعه تطبيقي ساختار نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در كشورهاي گوناگون
- نقش و كاركرد شبكه ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي دولتي در تسهيل دانش فني پايدار جهت توانمندسازي و ظرفيت سازي كشاورزان خرده پا و خانوادگي
- نظريه ها، تجربيات ملي و بين­المللي در برنامه­ريزي و ارزشيابي برنامه هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي
- نقش و انواع سازمان ها كشاورزان و بخش خصوصي در ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- ساز و كارهاي تقويت نقش و ظرفيت هاي سازمان هاي كشاورزان و بخش خصوصي در ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- پايداري، كارايي و اثربخشي فعاليت سازمان هاي كشاورزان و بخش خصوصي در ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- مكانيسم هاي تلفيق برنامه هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي بخش خصوصي، دولتي و سازمان هاي كشاورزان در يك بستر تكثرگرا

 
توسعه سازماني و منابع انساني در سازمان هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- توسعه حرفه‌اي كارگزاران ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- كارآفريني نهادي، فناوري و سازماني در توسعه روستايي و كشاورزي
- فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و يادگيري الكترونيك و سيار در آموزش كشاورزي و توسعه حرفه اي كارگزاران ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- مطالعه تطبيقي منابع انساني، فيزيكي و مالي موسسات ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در كشورهاي گوناگون

 
نظام آموزش كشاورزي رسمي: تحولات، چالش ها و ماموريت هاي نوين
- بازنگري و تحول برنامه هاي درسي آموزش عالي و متوسطه كشاورزي
- ضرورت بازنگري و تحول رشته هاي تخصصي ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي
- قابليت­هاي حرفه­اي، اشتغال و كارآفريني فارغ­التحصيلان كشاورزي منابع طبيعي و اثربخشي آنها در بازار كار
- انگيزه ها، نگرش ها و علايق دانشجويان كشاورزي
- مطالعات موردي و مطالعات تطبيقي آموزش كشاورزي در كشورهاي گوناگون
- نقش آموزش­ هاي رسمي در توسعه تعاون و تشكل ها مردمي
- نقش آموزش­هاي رسمي در آگاهي زيست محيطي و توسعه پايدار
- تدوين پودمان­هاي آموزشي متخصصين و بهره­برداران بخش كشاورزي
- آموزش عالي كشاورزي و كارآفريني
- برنامه ريزي استراتژيك در توسعه نظام آموزش كشاوزي ايران در راستاي توسعه كشاورزي

 
نقش ترويج و خدمات مشاوره اي در مديريت پايدار منابع طبيعي و محيط زيست
- رهيافت­هاي نوين مديريت پايدار منابع طبيعي و زيست محيطي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- چالش­هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست­محيطي در مديريت منابع طبيعي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- نقش دانش بومي در مديريت پايدار منابع طبيعي و محيط زيست
- مشاركت جوامع محلي، سازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي غير دولتي در مديريت منابع طبيعي و محيط زيست
- جايگاه اكوتوريسم در مديريت پايدار منابع طبيعي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- بهينه­ سازي و مديريت منابع آب و ارتقاي راندمان آبياري و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- تاثير تغيير اقليم بر منابع طبيعي و خانوارهاي روستايي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- تاثير بحران انرژي بر توليد، منابع طبيعي و خانوارهاي روستايي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- كشاورزي چند كاركردي، توسعه پايدار و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي

 
خدمات ترويج كشاورزي و مشاوره اي روستايي در تقويت و توسعه تشكل هاي روستايي و تعاوني ها
-  چالش­هاي نظام ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در توسعه تشكل هاي روستايي و تعاون
- رهيافت هاي نوين ملي و بين المللي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در توسعه و ظرفيت سازي بخش تعاون و تشكل هاي روستايي
- ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره روستايي در توسعه تشكلهاي خاص (زنان و جوانان روستايي و عشايري)
- ظرفيت ها و شايستگي ها در تعاوني هاي كشاورزي و تشكل هاي روستايي

 


رئيس شوراي سياستگذاري كنفرانس و كنگره:دكتر محسن افشارچي
رئيس كنفرانس و كنگره:دكتر علي اسدي
دبير كميته علمي كنفرانس و كنگره:دكتر اسماعيل كرمي دهكردي
دبير كميته اجرايي كنفرانس و كنگره:دكتر غلامرضا مجردي

نظرات