چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی

چهارمين كنفرانس بين المللي چالش هاي زيست محيطي و گاهشناسي درختي توسط پژوهشكده اكوسيستم هاي خزري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در 24 الي 26 ماه 1393 برگزار خواهد شد.

 


اهداف كنفرانس:

- گازهاي گلخانه اي
- گرمايش زمين
- فيزيولو‍ژي درختي
- اقليم شناسي درختي
- ديرينه شناسي
- گاهشناسي درختي
- ايزوتوپ هاي پايدار
- اكولوژي جنگل
- ترسيب كربن
- آلودگيهاي آب، خاك و هوا
- ريزگردها عواقب آن در سلامتي انسان و صنايع
-  سيل و زلزله
- حفاظت آب و خاك
- تغذيه سفره هاي زير زميني
- اصلاح واستفاده از آب شور در كشاورزي، صنعت و شرب
- سوخت هاي زيستي و انرژي هاي تجديدپذير
- استفاده از تكنولوژي هاي جديد در مطالعات محيطي
- تصفيه و استفاده از پساب ها
- ارائه راهكار براي احياء جنگل ها و مراتع
- گونه هاي گياهي و جانوري در حال انقراض
- توليد بايوچار و سوخت زيستي از پسماندها و ضايعات كشاورزي
- تفكيك، حمل، دفن و بازيافت زباله هاي شهري
- تصفيه فاضلاب هاي شهري
- بيلان و برداشت از منابع آب
- تغييركاربري اراضي
- پيامد استخراج غيراصولي معادن و احياي محيط بعد از استخراج
- ساخت سد هاي آبي وپيامدها
- توليد ارقام گياهي مقاوم به شوري و خشكي
- پيامد تبديل زمين هاي كشاورزي به مناطق شهري و صنعتي
- مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي
- مشكلات كنترل چالشهاي زيست محيطي با منشاء خارج از مرزهاي كشور
- حفظ محيط زيست با نگاه ديني

 

 

محورهاي كنفرانس:

- چالش هاي زيست محيطي
- گاهشناسي درختي (اقليم شناسي درختي، ديرينه شناسي، فيزيولوژي درختي، ايزوتوپ هاي پايدار و آناتومي چوب)
- تغيير اقليم
- آلودگي آب، خاك و هوا
- كاربرد فناوري نوين (RS & GIS)، توسعه پايدار، توريسم و چالش هاي زيست محيطي
- خشكسالي
- شور شدن منابع آب
- فرسايش خاك
- سيل و زلزله
- پيامد ساخت سدهاي آبي
- گرمايش زمين
- مشكلات ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي
- آلودگي ناشي از سموم، مواد شوينده و داروها
- عناصر سنگين فلزي در خاك و آب
- آلوده شدن آب دريا و سواحل به مواد نفتي
- كاهش تونع زيستي و اثر آن بر اكوسيستم ها
- تشكيل،‌انتقال و ته نشين شدن ذرات معلق در هوا و اثرات آن ها بر سلامتي انسان، محيط زيست و صنايع
- اثرات مخرب استخراج معادن و پاك سازي محيط بعد از استخراج
- راهكارهاي اصلاحي براي احيا و اصلاح آب و خاك آلوده
- بيابان زدايي
- ترسيب كربن و توليد بايوچار از ضايعات و پسماندهاي آلي
- توليد سوخت هاي زيستي از ضايعات كشاورزي و پسماندهاي كشاورزي
- تغذيه سفرهاي زير زميني
- مديريت حوضه آبخيز
- محيط زيست در اديان
- محيط زيست در قرآن
- اكولوژي جنگل
- اكولوژي مرتع
-  فرآورده هاي چوبي
- انرژي پاك (ژئوترمال)

 

 

رئيس كنفرانس: دكتر محمدعلي بهمنيار
دبير كل كنفرانس: دكتر سيد رمضان موسوي
دبير اجرايي: دكتر فردين صادق زاده
دبير علمي بخش گاهشناسي درختي: دكتر حميد جليلوند
دبير علمي بخش چالش هاي زيست محيطي: دكتر جمشيد قرباني

نظرات