دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)

دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)

محورهاي همايش:

- بحران آب و محيط زيست
- تغيير اقليم، خشكسالي و بحران آب
- پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي بحران آب
- مديريت جامع حوضه، آمايش سرزمين و توسعه پايدار منابع آب
- مديريت تخصيص و بهره وري آب
- حفاظت از منابع آب هاي سطحي و زيرزميني
- استفاده از آب هاي نامتعارف
- فرهنگ سازي مصرف بهينه منابع آب
- انتقال آب بين حوضه اي و بحران آب
- آبخيزداري و روش هاي نوين استحصال آب
- قوانين، مقررات و جنبه هاي حقوقي بحران آب
- بحران آب و سلامت
- پدافند غيرعامل در مقابله با بحران آب
-انرژي و بحران آب

 

نظرات