اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت

اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت

محورهاي همايش:

- بهينه‌سازي توليد، عرضه و صنعت بسته‌بندي آب هاي معدني و آشاميدني
-  فرصتها و چالشهاي فضاي كسب و كار ايران در توليد و صادرات آب‌هاي معدني
- توليد، بهره برداري، نگهداري و حمل و نقل در واحدهاي بسته‌بندي آب معدني
- نقش مديريت بازرگاني در توليد و صادرات آبهاي معدني
- مسائل مالي و اقتصادي در توسعه صنعت آب معدني و آشاميدني
- ديدگاه آمايش سرزمين و پدافند غيرعامل در برنامه‌ريزي توسعه صنعت آب معدني كشور
- جنبه‌هاي درماني و بهداشتي آب معدني و اثرات آن بر توليد و صادرات

نظرات