نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی

نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی

محورهاي همايش:

مديريت اسلامي و ارتقاي فرهنگي
- مباني، رويكردها، سبك‌ها و شيوه‌هاي مديريتي در حوزه‌ي ارتقاي فرهنگي خانواده نيازمندان
- الگوهاي مبتني بر سيره‌ي اهل بيت b و بزرگان ديني در ارتقاي فرهنگي نيازمندان
- جايگاه مردم، رسانه‌ها، نخبگان و كارآفرينان در ارتقاي فرهنگي نيازمندان (با تأكيد بر صيانت فرهنگي، مسايل زنان و خانواده، ازدواج، سبك زندگي، اوقات فراغت و تعليم و تربيت)
- الگوي سبك زندگي خانواده اسلامي
- ساير موضوعات مديريتي مرتبط با ارتقاء فرهنگي نيازمندان
 
مديريت اسلامي و حمايت‌هاي اجتماعي 
- نقش و جايگاه حاكميت (دولت، مجلس، قوه قضائيه و...) در گسترش حمايت‌هاي اجتماعي از نيازمندان
- نقش و جايگاه نهادهاي غيرحاكميتي (بخش خصوصي، خيرين و...) در گسترش حمايت‌هاي اجتماعي از نيازمندان
-  نقش و جايگاه برنامه‌هاي عمومي (برنامه‌هاي رسانه‌اي، جشن عاطفه‌ها و...) در گسترش حمايت‌هاي اجتماعي از نيازمندان
-  نقش و جايگاه جامعه و افراد (خانواده، فرد نيازمند، نخبگان و...) در گسترش حمايت‌هاي اجتماعي از نيازمندان
- ساير موضوعات مديريتي مرتبط با حمايت‌هاي اجتماعي
 
مديريت اسلامي و نهادهاي حمايتي
- برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در نهادهاي حمايتي
- مديريت سرمايه‌هاي انساني در نهادهاي حمايتي
- نظارت و بازرسي در نهادهاي حمايتي
- سبك‌هاي رهبري در نهادهاي حمايتي
- مديريت دانش و فرآيندها در نهادهاي حمايتي
- سير و سيره‌ي اهل‌البيت (ع) در نهادسازي حوزه‌هاي مرتبط با نيازمندان
- ساير موضوعات مديريتي مرتبط با نهادهاي حمايتي
 
مديريت اسلامي و همبستگي اجتماعي
- مباني، رويكردها، سبك و روش‌هاي مديريت ارتباطات، گسترش همبستگي و تعامل اجتماعي مردم و نيازمندان
- الگوها و مصاديق گسترش سنت‌هاي حسنه اسلامي و جلب مشاركت‌هاي عمومي در توانمندسازي نيازمندان در سيره‌ي اهل‌البيت (ع)
- روش‌هاي اعتمادسازي و هدايت افكار عمومي در ارتقاي مشاركت‌هاي عمومي، امور خيريه و فرهنگ نيكوكاري
- ساير موضوعات مديريتي مرتبط با همبستگي اجتماعي
 
مديريت اسلامي و ظرفيت‌ساز‌ي‌هاي مالي و اقتصادي
- الگوها و شيوه‌هاي تأمين مالي خرد (مايحتاج زندگي، مسكن، ازدواج، درمان و تحصيل) نيازمندان
- الگوها و شيوه‌هاي جديد بهره‌برداري از نهادهاي وقف، صدقات، كفارات، زكورات، تبرعات، قرض الحسنه و...
- طراحي ابزارهاي جديد مالي (صندوق‌ها، اوراق مالي و...) براي تأمين مالي نيازمندان
- طراحي روش‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در راستاي افزايش توانمندي مالي و اقتصادي خانواده‌ي نيازمندان
- مدل‌سازي تعامل بين نهادهاي حمايتي در خصوص مديريت اثربخشِ جذب مشاركت‌هاي مردمي و خدمت‌رساني به نيازمندان
- ساير موضوعات مديريتي مرتبط با ظرفيت‌سازي مالي و اقتصادي

 

 

دبير همايش: علي اصغر حاجي‌نقي
قائم مقام دبير همايش: حبيب‌الله آسوده
دبير علمي همايش: دكتر گودرزي
مديراجرايي همايش: جواد شمسي
 

نظرات