هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت پسماند

هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت پسماند

محورهاي همايش:

اين همايش با تاكيد بر مديريت پسماندهاي عادي و با هدف دانش افزايي و ارتقاء آگاهي هاي جوامع علمي و اجرايي حوزه هاي مديريت پسماند كشور در محور هاي ذيل طراحي و برنامه ريزي شده است.

مديريت جامع پسماند
- روشها و ابزارهاي نوين برنامه ريزي
- نظام مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست
- مديريت اطلاعات
- آسيب شناسي و ارائه راهكار ها
- ارزيابي ، نظارت و پايش
- زيرساختها

مهندسي پسماند
- مكانيابي ، طراحي ، ساماندهي و راهبري سيستم هاي مديريت پسماند
- بازيابي مواد و انرژي
- فن آوريهاي نوين و روشهاي بومي سازي آن
- ظرفيت سازي

اقتصاد پسماند
- اقتصاد و ارزش گذاري زيست محيطي
- برون سپاري و خصوصي سازي
- اقتصاد مهندسي
- تامين منابع مالي پايدار

فرهنگ و آموزش
- مشاركتهاي مردمي ، جوامع محلي و سازمانهاي مردم نهاد ( NGO
- روشهاي نوين آموزش و ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي ( با تأكيد بر كودكان و نوجوانان )
- نقش رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي در اشاعه فرهنگ زيست محيطي
- تفكيك در مبداء

قوانين ، مقررات و استانداردها
- چالشها و راهكارها در كشور
- بررسي تطبيقي و ارائه تجارب جهاني

دبير همايش:
هوشنگ خندان دل ( رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور)
دبير علمي همايش: دكتر يوسف حجت
دبير اجرايي همايش: دكتر حسن كريميان

نظرات