کنفرانس امنیت سامانه های نرم افزاری

کنفرانس امنیت سامانه های نرم افزاری

محوهاي كنفرانس:

برنامه نويسي امن:

- نيازمندي هاي امنيت،‌ طراحي و مهندسي (Security Requirements, Design, and Engineering)
- ايمني نرم افزار و امنيت (Software Safety and Security)
- امنيت و حفظ حريم خصوصي در نرم افزار (Security, Privacy and Safeness in Software)
- آسيب پذيري هاي نرم افزاري (Software Vulnerabilities)
- ارزيابي ريسك هاي امنيتي در نرم افزار (Assessing Risks in Software)
- نرم افزارهاي بانكداري و تراكنش هاي آنلاين (Software for Online Banking and Transactions)
- بررسي آسيب پذيري زمان اجرا (Run-Time Vulnerability Checking)
- عدم قطعيت در نرم افزارها (Software Uncertainties)
- اعتماد انساني در نرم افزارهاي تعاملي (Human Trust in Interactive Software)
- امنيت حافظه (Memory Safety)
- استفاده مجدد از نرم افزارهاي امن (Safety Software Reuse)
- محاسبات مطمين (Trusted Computing)
- امنيت و تحليل در برنامه هاي كاربردي تلفن هاي همراه
- امنيت و خط مشي شبكه هاي اجتماعي (Policy and Security of Social Networks)


روش هاي نوين تشخيص و تحليل بدافزار

- روش هاي مسدود نمودن بلادرنگ/ ابري بدافزار
- مدل هاي رفتاري (Behavioral Models)
- پيشگيري و مهار (Prevention And Containment)
- نفوذ (Infiltration)
- هك، تهديد و انواع حملات بدافزار


تست،نگهداري و تشخيص نقاط ضعف نرم افزار

-  رهيافت هاي نوين براي مشخصه هاي تست (Formal Approaches for Test Specifications)
- متدلوژي هاي پيشرفته براي تست (Advanced Testing Methodologies)
-  تحليل پويا و استاتيك (Static and Dynamic Analysis)
- استراتژي هاي نوين براي تست سيستم هاي غير قطعي (Strategies for Testing Nondeterministic Systems)
- توليد مجموعه هاي تست نرم افزار (Generating Tests Suites)
- تست هاي تكاملي براي سيستم هاي ادغام شده (Evolutionary Testing of Embedded Systems)
- تست هاي الگوريتمي (Algorithmic Testing)
- تست هاي جامع (Exhaustive Testing)
- تست هاي جعبه سياه (Black-Box Testing)
- ارزيابي تجربي (Empirical Evaluation)
- برنامه نويسي تشخيص نقاط ضعف نرم افزار
- تشخيص آسيب پذيري (Vulnerability Detection)
- پيشگيري از آسيب پذيري (Vulnerability Prevention)
- تكنيك هاي فازي (Fuzzy Techniques)
- ارزيابي و كلاسه بندي (Classification and Evaluation)
- آگاهي از موقعيت (Situational Awareness)

 

 

رياست كنفرانس:
دكتر مجيد ارشاد لنگرودي - دكتر محمد حسين شيخي
دبير اجرايي: دكتر علي حمزه
دبير علمي: دكتر ستار هاشمي

نظرات