کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست

کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست

محورهاي كنفرانس:

- كشاورزي و توسعه پايدار
- نهاده هاي توليد و محصولات كشاورزي
- نقش استفاده بهينه از كود، سم، بذر، آب، انرژي، خاك و ... در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
- نقش آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
- نقش مديريت پسماندها در كشاورزي پايدار
- تجمع زيستي آلاينده ها ي زيست محيطي در زنجيره غذايي
- بهره برداري بهينه از منابع پايدارآب وخاك در راستاي توسعه پايدار
- بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي
- مديريت تلفيقي آفات،بيماريهاي گياهي،علفهاي هرز و توسعه پايدار
- بيوتكنولوژي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار
- ضايعات محصولات كشاورزي و توسعه پايدار
- خشكسالي و تاثيرات آن بر توسعه پايدار
- سيستم هاي شبيه سازي در كشاورزي و توسعه پايدار
- بهره برداري بهبنه از منابع آب و خاك و توسعه پايدار
- بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي و توسعه پايدار
- مديريت تلفيقي آفات، بيماريهاي گياهي ، علف هاي هرز و توسعه پايدار
- بيوتكنولوژي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار
- مديريت اطلاعات خاك و نقش آن در توسعه پايدار
- مكانيزاسيون و اتوماسيون كشاورزي و توسعه پايدار
- مديريت توليد پايدار كشاورزي در شرايط تنشهاي زنده وغير زنده
- كشاورزي زيستي وتوسعه پايدار
- هواشناسي كشاورزي و توسعه پايدار
- نظلم بيمه اي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار
- تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار
- گياه پالايي و نقش آن در توسعه پايدار
- توليد پايدار كشاورزي در عرصه هاي شور
- فناوري هاي نوين درتوليد و عرضه محصول سالم
- بررسي اثرات كاربرد فناوري هاي نوين (هسته‌اي، بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي) در اصلاح روش‌هاي توليد
- فناوري‌هاي نوين بسته‌بندي محصولات كشاورزي و دامي
- نقش روشهاي نوين در توليد محصول سالم
- فن آوري هاي نوين در مديريت نگهداري فرآورده هاي خام دامي
- چالشهاي مرتبط با فن آوري نوين در توليد محصول سالم
- كاربرد داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي
- محيط زيست و توسعه پايدار
- كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار
- و ساير ايده هاي نوين در زمينه توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست


رياست همايش: دكتر محمد طاهر نظامي
دبير علمي همايش: دكتر محمد باقر خورشيدي
دبير كميته اجرايي: مهندس مجيد خياط نژاد

نظرات