همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

همايش ملي تغييرات اقليم و توسعه پايدار كشاورزي با حمايت دانشگاه بوعلي سينا ، دانشگاه پيام نور ، دانشگاه جامع علمي كاربردي ،سيويليكا،كنسرسيوم محتوي ملي --- و حمايت مؤثر سازمان جهادكشاورزي استان همدان،اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان،اداره كل منابع طبيعي همدان،اداره كل هواشناسي استان همدان برگزار ميگردد.

 

 

محورهاي همايش:


 محور اول :

تغيير اقليم ، تهديد يا فرصت؟

نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم

علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم

مدل هاي تعيين اثرات تغيير اقليم

مدل هاي پيش بيني تغيير اقليم

شناخت سامانه تغيير اقليم

روند يابي شرايط جوي و پديده تغيير اقليم

اقدامات جهاني در قبال تغيير اقليم

سنجش از دور و تغيير اقليم

 

محور دوم:

اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني

اثرات تغيير اقليم برجنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي

اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست

توسعه پايدار كشاورزي مبتني بر تغيير اقليم

پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم

تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي

 

محور سوم :

اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات

سازو كارهاي كاهش گازهاي كربن و متان

گرمايش زمين و تغيير اقليم

تغيير اقليم وترسيب كربن

قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم

 تغيير اقليم و چالش منابع آب

تغيير اقليم و مديريت ريزگرده ها

 

محور چهارم :

مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم

اثرات تغيير اقليم در پديده خشكي و خشكسالي

اثرات تغيير اقليم در حال و آينده

اثرات اقتصادي اجتماعي تغيير اقليم

نقش و جايگاه انجمن هاي مردم نهاد در كاهش اثرات تغيير اقليم

تغيير اقليم و رسالت آموزش ، ترويح، و رسانه هاي عمومي

هيدرو اقليم

 

محور پنجم: (كشاورزي)

مهندسي زراعت با مديريت منابع آب و مقابله با تنش هاي محيطي

 مهندسي باغداري با مديريت منابع آب و مقابله با تنش هاي محيطي

روش هاي نوين مهندسي بهره وري از منابع آب

سيستم ها و روش هاي نوين آبياري در مهندسي كشاورزي و باغباني

مديريت جامع منابع آب در حوزه ها

سيستم هاي كم آبياري درمهندسي زراعت و باغباني

مديريت اراضي زراعي و باغي در فصول گرم و خشك

 معرفي گونه هاي مقاوم به مناطق گرم و كم آب

ديم كاري ومهندسي مديريت اراضي زراعي و باغي در خشكسالي

مديريت خشكسالي و مقابله با خشكي

روش هاي كاهش سطح تبخير

حفظ و نگهداري آب و مقابله با بحران كم آبي

روش هاي افزايش راندمان و بهروري آب در شرايط خشكي

 

محور ششم: (منابع طبيعي)

روش هاي مهندسي منابع طبيعي در بهره برداري از  جنگلها

روش هاي مهندسي منابع طبيعي در بهره برداري از مراتع

مهندسي مديريت حوزه هاي آبخيز و آبخيزداري

 مهندسي مديريت مناطق بياباني و بيابان زدائي

 مهندسي مديريت بهره وري از طبيعت و گردشگري

مديريت منابع اراضي و مدل سازي

ترويج ، آموزش و مشاركت مردمي

 

 

 


 

نظرات