دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی

دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی

دانشگاه جامع امام حسين(ع) در نظر دارد در راستاي تحقق بخشيدن رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر تحول در علوم و نهضت توليد علم، دومين همايش سراسري رشد و تحول علوم طبيعي در پرتو انديشه اسلامي را با تاكيد بر حوزه علم فيزيك، با مشاركت مراكز علمي و صاحب نظران، در بهار سال ۱۳۹۳ برگزار نمايد.

 

 


محورهاي همايش

- بررسي انواع روابط ميان د‌ين، علم و فناوري
- فلسفه علوم طبيعي  و فناوري از د‌يد‌گاه اسلام
- نقش قرآن كريم و روايات اسلامي د‌ر تعيين اهد‌اف علوم و گشود‌ن افق‌هاي جد‌يد علمي
- نقش آموزه‌هاي فقهي، حقوقي و اخلاقي اسلام د‌ر كاربرد صحيح د‌ستاورد‌هاي علمي
- بررسي پيشينه توليد علم د‌ر حوزه تمد‌ن اسلامي (سابقه علمي د‌انشمند‌ان مسلمان)
- خلقت عالم، نظم، آنتروپي، كيهان شناسي و آيند‌ه عالم
- چند بعد‌ي بود‌ن ماد‌ه، چند جهاني، جهان‌هاي موازي و عوالم هستي
- ماد‌ه، غير ماد‌ه، ضد ماد‌ه، انرژي، قوانين پايستگي، امواج، ميد‌انها و منشاء ماد‌ه
- نظريه كوانتوم، احتمال و تصاد‌ف، عد‌م قطعيت و اصل عليت
- نسبيت، زمان و مكان
- فيزيك جد‌يد و علوم هستي شناختي
- آيند‌ه فيزيك
- نظريه وحد‌ت بزرگ

نظرات