همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم

همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم

از آنجائيكه توسعه، تغيير بنيادي در متغير­هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي هر جامعه است كه تحقق آن، مستلزم ايجاد هماهنگي بين ابعاد گوناگون آن مي­باشد، تلاش در اين عرصه و زمينه­سازي در جهت نيل به اين رويكرد مهم جهاني از مهم­ترين اهداف برنامه­ريزان و دولتمداران مي­باشد. در اين راستا دانشگاه آزاد اسلامي واحد ممسني با حمايت و همكاري دانشگاهها، نهادها، سازمانها و جامعه دانشگاهي منطقه در جهت رويكرد شناسايي و زمينه سازي آموزشي- پژوهشي رسيدن به رشد و توسعه پايدار در شهرستانهاي ممسني و رستم، اقدام به برگزاري همايش منطقه اي چالش ها و راهكارهاي توسعه پايدار ممسني و رستم نموده است.

 

 

محورهاي همايش:

آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي
- برنامه ريزي ناحيه اي و توسعه پايدار
- برنامه ريزي محلي و توسعه پايدار
- مخاطرات انساني و محيطي و مديريت بحران در ممسني و رستم
- چالش هاي حمل و نقل عمومي در منطقه
- كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي آمايش سرزمين ممسني و رستم

توسعه اقتصادي و جذب سرمايه گذاري
- اقتصاد مبتني بر توانمنديهاي محيطي در منطقه رستم و ممسني
- اقتصاد مبتني بر كشاورزي و منابع طبيعي
- اقتصاد تجاري و بازرگاني در ناحيه ممسني و رستم
- شيوه هاي جذب سرمايه هاي اندك در توسعه منطقه
- شيوه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در توسعه پايدار ممسني و رستم
- راهبردهاي توسعه فضاي كسب و كار و موانع آن در ناحيه
- راهبردهاي افزايش توليد و شناسايي موانع صادرات توليد از منطقه

توسعه سياسي، اجتماعي و مشاركتهاي مردمي
- سبك هاي زندگي و تاثير آن بر توسعه پايدار

مشاركت سياسي و توسعه پايدار
- طايفه گرايي و توسعه پايدار
- نقش و كاركرد گروه‌هاي قومي- مذهبي در آمايش و توسعه پايدار منطقه

حكمراني مطلوب و رشد و توسعه پايدار
فرهنگ مديريت توسعه و توسعه فرهنگي در منطقه
- راهبردهاي ايجاد وحدت محلي و توسعه پايدار
- موانع اجتماعي توسعه در ممسني و رستم
- مشاركت شهروندان، حقوق شهري و فرهنگ سازي شهروندي

توسعه كشاورزي و منابع آب
- تنش‌هاي محيطي و كشاورزي پايدار
- كشاورزي و تأثيرات آن بر توسعه پايدار ناحيه ممسني و رستم
- منابع آب و رودخانه ها و آب هاي زيرزميني در ممسني و رستم
- باغداري، زراعت توسعه پايدار منطقه
- شيلات و طيورداري در منطقه
- كشت گلخانه اي و توسعه پايدار

آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
- مديريت منابع آب و خاك
- كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب

توسعه صنعت، خدمات و تعاون
- توسعه و گسترش فعاليت هاي صنعتي و معدني در ناحيه ممسني و رستم، راهبردها و چالش ها
- مديريت و بهينه‌سازي انرژي در بخش صنايع و معادن و تعاون در منطقه
- بهره گيري از انرژي‌هاي تجديدپذير و سوخت‌هاي جايگزين، راهبردها و چالش ها
- توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
- تعاون و توسعه پايدار

شركت هاي كوچك و متوسط (SME) و رشد و توسعه پايدار

صنايع تبديلي و تكميلي در منطقه

صنعت پتروشيمي در توسعه پايدار منطقه

توسعه آموزشي، پژوهشي و فن آوري اطلاعات
- مراكز آموزشي و توسعه پايدار
- برنامه ريزي توسعه آموزش و پرورش در منطقه
- ارتباطات و توسعه پايدار در منطقه
- شبكه ها و دنياي مجازي و توسعه ممسني و رستم
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري و روستايي منطقه     

كار آفريني و رشد توسعه پايدار

مديريت زنجيره تأمين و لجستيك و رشد و توسعه پايدار

مديريت يكپارچه ، IT و رشد و توسعه پايدار

توسعه زيرساختها و مديريت شهري و روستايي
- الگوهاي كالبدي معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي و چالش هاي پيش رو در منطقه ممسني و رستم
- رويكرد اجتماع محور به منظور ارتقاء كيفيت زندگي اجتماعات محلي در شهرهاي منطق
- تحليل و ارزيابي رهيافت هاي شهر سالم
- مبلمان شهري و طراحي شهري در شهرهاي ممسني و رستم
- معماري، شهرسازي و توسعه پايدار

فرهنگ، گردشگري و ميراث فرهنگي
- گردشگري شهري و روستايي
- گردشگري و محيط زيست و اكوتوريسم
- گردشگري تاريخي و باستاني و صنايع دستي
- آداب و رسوم و سنن و باورهاي محلي
- زبان و شعر و ادبيات در منطقه

بهداشت و سلامت پايدار
- مديريت محيط زيست، آلودگي ها و توسعه پايدار
- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
- نقش سازمانهاي مردم نهاد (NGO)در حفاظت از محيط زيست
- بهداشت جامعه و سلامت عمومي
- مراكز بهداشتي و نياز جامعه ممسني و رستم

 

نظرات