همایش منطقه ای توسعه پایدار امنیت مرزی خراسان شمالی

همایش منطقه ای توسعه پایدار امنیت مرزی خراسان شمالی

محورهاي همايش:

- توريسم و امنيت مرز
- قوانين و امنيت مرز
- راه و امنيت پايدار مرز
- ژئوپوليتيك و امنيت پايدار مرز
- فرايند جهاني شدن و امنيت مرز
- توسعه اقتصادي و امنيت پايدار مرز
- توسعه فرهنگي و امنيت پايدار مرز
- توسعه اجتماعي و امنيت پايدار مرز
- آموزه ها و تعاليم ديني و امنيت  مرز
- مرزنشينان و توسعه امنيت پايدار مرز
- توسعه زيست محيطي و امنيت پايدار مرز
- اعتياد و اسيب هاي رواني و اجتماعي و امنيت پايدار مرز
- بازارچه ها و دروازه هاي مرزي و امنيت پايدار مرز
- فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه امنيت پايدار مرز
- مباني و مفاهيم، الگوها و مدل هاي نظري مرتبط با رويكرد توسعه پايدار و امنيت مرز
- ساير موضوعات مرتبط با موضوع همايش...

 

نظرات