اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر

اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر

نخستين كنگره تخصصي مديريت شهري و شوراي اسلامي شهرها و نمايشگاه شهرداري­هاي موفق با تكيه بر پژوهش هاي علمي و بر پايي جلسات متعدد با اساتيد فرهيخته و با علم وآگاهي بر تكنيك هاي روز در ارائه راهكارهاي مناسب با تشكيل ستادي بر نيروهاي متخصص، پس از بررسي، پژوهش و فعاليت هاي كارشناسانه با همكاري اساتيد صاحب نظر و برجسته دانشگاه هاي سراسر كشور نسب به نظامات شهري داخل و خارج از كشور و بررسي نقاط ضعف و قوت آنها و  متناسب با فرهنگ ايراني- اسلامي در راستاي بومي سازي بر اساس چهار محور اصلي مديريت شهري، مديريت شهرسازي، مديريت شهر الكترونيك، مديريت توسعه شهري پيشرفته، مختص اعضاي محترم شوراي اسلامي شهرها، شهرداران و فعالان در اين عرصه در  برنامه ريزي گرديده است كه در ارديبهشت 93 در ساري برگزار گردد .

 

 

محورهاي همايش:

مديريت گردشگري :

 شناسايي جاذبه هاي اكوتوريستي و ژئوتوريسمي
 تحليل سطح كمي و كيفي تجهيزات و تسهيلات توريستي
 محدوديت ها و موانع و نيازهاي توسعه توريسم در مناطق
 رابطه بين فرهنگ و گردشگري
 راهكارهاي مناسب براي مديريت گردشگري كشور
 تاثيرات فرهنگي و اجتماعي صنعت گردشگري برروي محيط هاي گردشگري
 ارايه راهكارهايي براي ايجاد صنعت گردشگري پايدار درايران
 توسعه توريسم و توريسم پذيري
 نقش درآمدي توريسم بر توسعه كشورها
 بررسي نقش توريسم و ژئوپليتيك گردشگري در روند توسعه كشورها
 بررسي  توسعه پايدار دربرنامه ريزي جهانگردي
 بررسي نقش برنامهر يزي و مديريت در توسعه پايدار گردشگري
 بررسي چالشها و فرصت هاي پيش روي توسعه صنعت جهانگردي با رويكرد توسعه پايدار درايران
 مديريت صحيح در توسعه صنعت جهانگردي و رابطه متقابل برنامه ريزي گردشگري و توسعه پايدار
 بررسي قتصادي،اجتماعي و فرهنگي گردشگري در جامعه
 بررسي گردشگري و برنامه ريزي شهري
 بررسي جايگاه و نقش گردشگري و برنامه ريزي شهري به عنوان راهي براي توسعه اقتصادي
 ارائه راهبردهاو راهكارهايي جهت توسعه گردشگري شهري
 بررسي نقاط قوت و ضعف گردشگري شهري
 مطالعه و بررسي علل عقب ماندگي و كندي روند توسعه ي گردشگري در كشور
 بررسي نقش گردشگري پايدار روستايي در ايجاد توسعه پايداري
 شناخت فرايندهاي جهاني شدن و تاثير آن بطور مستقيم و غيرمستقيم برصنعت گردشگري
 نقش برندگذاري شهري درجذب گردشگران به شهر
 راهكارهايي براي رشد گردشگري درايران
 بررسي نقش صنعت گردشگري به عنوان يك صنعت مولد و اشتغال زا
 بررسي وضعيت عوامل بازاريابي در صنعت گردشگري
 بررسي پيشنهادات و راهبردهايي براي توسعه منطقه  گردشگري
 بررسي موثرترين راه كاهش تاثيرات منفي گردشگري و  رفتن به سمت گردشگري پايدار
 بررسي جايگاه جاذبه هاي متنوع موثر برتوسعه اكوتوريسم

 
مديريت شهرالكترونيك :

 شناخت و تبيين مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لايه هاي موجود فضايي
 بررسي تاثيرات اختراعات الكترونيكي، سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري بر فضاي مناطق و شهرها
 بررسي ويژگي ها و ساختار شهرالكترونيك، روشها و مدلهاي مربوط به پياده سازي آن
 بررسي كاربرد و نحوه استفاده از خدمات لايه هاي مختلف رايانش ابري درشهر الكترونيك
 نقش آموزش در دولت الكترونيك
 ارائه مدل شهر الكترونيكي با الزامات فرهنگي
 آماده سازي بستر فرهنگي شهر الكترونيكي
 بررسي نقش و ضرورت ايجاد شهر الكترونيك در توسعه پايدار
 نقش و ضرورت حركت به سوي استقرار شهرالكترونيك جهت نيل به توسعه پايدار
 آشنايي با مفهوم شهر الكترونيك و بررسي زيرساختهاي لازم جهت ايجاد يك شهر مجازي
 چگونگي ارتقاي كيفيت سرويس هاي الكترونيك
 بررسي فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت  ارتقاء مشاركت مردم و تعامل بهتر بين مديريت شهري و شهروندان در ابعاد مختلف
 فراهم كردن دسترسي شهروندان به اطلاعات جامع، كامل، مناسب و به موقع در قالبهاي متنوع و جذاب
 بررسي مفاهيم شهرالكترونيك و اعتماد سازي الكترونيكي و نقش اعتمادسازي الكترونيكي را در مورد شهر الكترونيك
 تحليل نقاط ضعف شهر الكترونيك در زمينه اعتماد و نحوه رفع اين موانع و مشكلات و راهكارهاي ايجاد اعتماد در شهرها
 تشريح جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات دردوركاري
 بررسي شبكه هاي پهن باند بي سيم و زيرساخت مورد نياز يك شهر الكترونيكي
 تحليل و بررسي مزاياي شهر، شهرداري و شهروند الكترونيك
 ارائه طرح ايجاد سامانه سلامت الكترونيك در ايران

 
مديريت شهري :

 كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء رضايت شهروندان
 مشاركت‌هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري
 تأثير مديريت امكانات شهري بر فرهنگ شهروندي
 چالش‌هاي فرهنگي شهرنشيني در ايران
 شناسايي، ايجاد و ارتقاي شبكه هاي تأمين خدمات شهري
 آينده پژوهي در مديريت شهري
 تحقق مديريت يكپارچه شهري بر پايه شبكه يكپارچه اطلاعات شهري
 الگوهاي تدوين راهبردها و برنامه هاي عملياتي توسعه شهرها
 نقش مديريت بحران در كاهش آسيب هاي ناشي از زمينلرزه
 ارئه راهكارهايي براي اجراي پروژه هاي شهري منطبق بر الگوي BOT
 تدوين سياست هاي مناسب و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي فرهنگ ترافيك در تردد هاي شهري
 الگوهاي توسعه شهري و كاربرد فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان
 تحليل شكل مطلوب شهر پايدار ايمن و عوامل و عناصر شكل دهنده شهر

 
مديريت بحران :

 تهيه نقشه هاي آسيب پذيري  يا مناطق پر خطر شهري، روستايي و صنعتي.
 تعيين خطرات، محاسبه ريسك آن ها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آن
 بررسي مديريت ريسك در مديريت موثر بحران در شبكه ريلي كشور
 انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني
 چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژه
 بررسي اصول زنجيره بحراني و تاثير آن در كنترل ريسك ناشي از حوادث غيرمترقبه
 بررسي بكارگيري فناوري هاي نوين در مديريت بحران و استفاده از نرم افزارهاي جديد در مكان يابي
 ارائه اهكارهاي كارساز در پيشگيري و جبران خسارات ناشي از بحران هاي محيطي
 بررسي موانع و محدوديت ها در رابطه با مديريت بحران در نواحي روستايي
 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت بحران زلزله
 ارايه چارچوبي براي رفع نارسايي مديريت و برنامه‌ريزي بحران و سوانح در مناطق روستايي كشورتعيين‌ نقش و جايگاه لجستيك در مديريت بحران
 ارائه سيستم اطلاعاتي مديريت بحران براي شهرداري الكترونيك
 نقش سيستم اطلاعات مديريتي در بحران هاي طبيعي
 فرهنگ سازي و پرورش نيروي انسانيدر مقابل با هرگونه بحران از جمله زلزله
 نقش هشدار سيلاب در مديريت بحران سيلاب در كاهش خسارات
 راهبردهاي پيشگيري از وقوع بحران
 راهبردهاي آمادگي براي وقوع بحران
 راهبردهاي مقابله و مواجهه با بحران
 راهبردهاي بعد از بحران
 تبيين جايگاه پدافند غيرعامل در مديريت بحران جهت كاهش آسيب پذيري
 افزايش پايداري به عنوان حلقه مكمل مديريت بحران در تقابل با مخاطرات حال و آينده
 بررسي چالشهايي بر سر راه مديريت خشكسالي به ويژه مديريت ريسك

 

مديريت شهرسازي :

 مديريت مناسب شهرسازي در راستاي كاهش بارترافيكي
 بررسي تغيير و تحولات جديد در حوزه شهري
 نوسازي شهري و تهيه نقشه حومه شهر
 بازسازي تاريخي شهر
 احداث خيابان‌هاي امن و يا اصلاح ترافيكي خيابان‌ها
 استفاده از فضاي سبز در طراحي محله‌ها و خانه‌ها نيز تحت مقوله شهرسازي مدرن
 بررسي اصلاحات در طراحي و ساخت فضاي شهري
 بالابردن سطح زندگي شهروندان و همچنين بهبود استاندارد‌هاي زندگي
  تبيين‌ نقش‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ همچون يك‌ برنامه‌ريز
 بررسي روابط‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ شهري‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومي‌ برنامه‌ريزي‌
 بررسي برنامه‌هاي‌ جامع‌ فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي‌ و مالي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ كارآمد شهر
 تبيين‌ نقش‌ اداري‌ - اجرايي‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري
 تبيين‌ نقش‌ اجرايي‌ مديريت‌ شهري‌ در قالب‌ نظام‌هاي‌ شهرداري
 افت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
 شهرسازي نوين و توسعه پايدار
  سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
 ناپايداري شهر و عوامل موثر
 شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

اقتصاد شهري

 • هدفمند نمودن يارانه ها و آثار اقتصادي آن بر مديريت شهري
 • مديريت يكپارچه شهري و پيامدهاي اقتصادي آن
 • سرمايه گذاري در شهرها (داخلي و خارجي)
 • اقتصاد مسكن، زمين و كاربريهاي شهري
 • نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد شهري
 • نقش فناوريهاي نوين در اقتصاد شهري
 • نقش گردشگري در اقتصاد شهري
 • تامين مالي و منابع درآمدي شهر
 • حاشيه نشيني و اقتصاد شهري
 • توسعه پايدار اقتصاد شهري
 • اقتصاد محيط زيست شهري
 • اقتصاد حمل و نقل شهري

خدمات شهري

 • برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان
 • مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 • چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري
 • خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات
 • فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
 • قوانين, خدمات و محيط زيست شهري
 • خدمات شهري و ارتقاء محيط زيست
 • فناوري اطلاعات و خدمات شهري
 • عدالت اجتماعي و خدمات شهري

معماري شهري

 • معماري و هويت شهري
 • معماري پايدار
 • روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
 • انرژي هاي نو در معماري
 • سبك شناسي معماري
 • معماري خياباني
 • تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
 • گرافيك شهري
 • مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
 • معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 • معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 • نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه
 • الگوهاي معماري بومي
 • معماري منظر
 • بوم شناسي
 • زيبايي شناسي در معماري
 • ساير ايده هاي نوين با معماري شهري

محيط زيست شهري

 • مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
 • ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
 • فضاي سبز و محيط زيست شهري
 • شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
 • مسائل محيط زيست كلان شهرها
 • اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
 • كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
 • اكولوژي شهري و شهر سبز
 • شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
 • توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
 • اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
 • همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه  با محيط زيست
 • مكانيسم هاي توسعه پاك
 • اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
 • ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
 • مديريت پسماند در شهرها
 • فاضلاب شهري و تصفيه 
 • طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
 • حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي مجيط زيستي آن
 • سايرايده هاي نوين با محيط زيست شهري

اقتصاد شهر هوشمند

 • بازاريابي و تجارت الكترونيك
 • تجزيه و تحليل وب سايت و برند هاي برند سازي از طريق شبكه هاي اجتماعي
 • بررسي نمونه ها و شركتهاي موفق بين المللي
 • بومي سازي استراتژيهاي بازاريابي اينترنتي
 • بهينه سازي وب سايت
 • مدلهاي درآمدزايي در فضاي اينترنت
 • بررسي برندهايي كه با استفاده از وب ماركتينگ فروش خود را بالا برده اند
 • استراتژي ايجاد محتوا براي افزايش ترافيك وب سايت
 • آناليز ديتا در جهت بهتر شدن ROI
 • توسعه صادرات غير نفتي با استفاده از اينترنت
 • توسعه كسب و كار و كارآفريني اينترنتي

عمران شهري

 • برنامه ريزي و مديريت شهري
 • مصالح و فن آوري هاي نوين در ساز ههاي شهري
 • برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
 • معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
 • برنامه هاي توسعه شهري
 • چالش ها و الزامات شهرهاي آينده
 • مهندس ترافيك و حمل و نقل شهري
 • مهندسي تونل براي نواحي شهري
 • كنترل آلودگي در مناطق شهري
 • محيط زيست و رابطه آن با توسعه پايدار شهري
 •  كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت و توسعه شهري GIS
 • فن آوري اطلاعات و نقش آن در مديريت و توسعه پايدار شهري
 • بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
 • بحران هاي شهري و اثرات آن بر توسعه شهرها
 • ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
 • صنعت بيمه و ارتباط آن با توسعه شهري
 • آسيب پذيري و مقاوم سازي سازه هاي مهندسي
 • سيستم هاي جديد شبكه هاي آب و فاضلاب
 • ساماندهي آب هاي سطحي و زير زميني در حوضه شهري

حمل و نقل و توسعه پايدار

 • حمل و نقل همگاني
 • سيستم هاي هوشمند حمل و نقل
 • برنامه ريزي حمل و نقل و شهرسازي
 • ايمني ترافيك و ريسك
 • حمل و نقل و توسعه پايدار
 • مهندسي ترافيك
 • اقتصاد حمل و نقل
 • مديريت سيستم هاي حمل و نقل
 • آموزش و فرهنگ سازي ترافيك
 • قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه در ترافيك
 • حمل و نقل غير موتوري
 • طراحي هندسي معابر

معماري و شهرسازي اسلامي :

 • شناخت ارزش هاومفاهيم معماري وشهرسازي اسلامي
 •  راهبردها وراهكارهاي تحقق نظريه هاي معماري وشهرسازي اسلامي
 •  تاثير فرهنگ  وبازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي
 • نمودهاي معماري سنتي واسلامي در معماري و شهرسازي ايران
 • جايگاه معماري وشهرسازي اسلامي در جهان معاصر
 •  واقع گرايي و آرمان گرايي معماري وشهرسازي اسلامي
 •  نقد وتحليل نظريه پردازان،پژوهشگران ومعماران معاصر ملي وبين المللي در زمينه معماري وشهرسازي اسلامي
 • روش هاي نظريه آفريني در معماري وشهرسازي اسلامي

جامعه شناسي و روانشناسي شهري :
 

 • فرهنگ شهر نشيني وحقوق شهروندي با محوريت روانشناسي محيطي در جهت تعامل فضاهاي شهري
 • نقش،جايگاه وتاثير شهروندان در تحقق توسعه پايدار شهري

 

 

دبير علمي: مهندس كاظميان
دبير اجرايي: مهندس رسولي


 

نظرات