دومین همایش ملی آینده پژوهی

دومین همایش ملی آینده پژوهی

محورهاي همايش:

- روش ها و رويكردها در آينده پژوهي
- آينده پژوهي و تفكر استراتژيك
- آينده‌پژوهي و تكنولوژي هاي نوين
- آينده‌پژوهي در اقتصاد و محيط كسب و كار
- آينده‌پژوهي در مديريت شهري
- آينده‌پژوهي در حوزه انرژي
- آينده پژوهي در حوزه جامعه، فرهنگ، خانواده، رسانه
- آينده پژوهي در حوزه سياسي، امنيت و دفاعي


دبير علمي : علي زارع ميرك آباد
دبير اجرايي : علي رضا شريفي سليم

نظرات