اولین کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی، حسابدهی

اولین کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی، حسابدهی

محورهاي همايش:

- آموزش حسابداري
- حسابداري، حسابرسي ،اخلاق ،فرهنگ، تاريخ و دين
- حسابداري ،دولت و گزارشگري بخش عموي
- حسابداري مديريت و مديريت استراتژيك
- حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي و مجامع حرفه اي
- حسابداري و بازار سرمايه
- حسابداري و بازاريابي
- حسابداري و دستگاههاي نظارتي
- حسابداري و سيستم هاي اطلاعاتي
- حسابداري ، مسئوليت هاي اجتماعي و گزارشگري هاي محيطي
- حسابداري و تدوين استانداردهاي حسابداري
- حوزه هاي مالي رفتاري
- حسابداري و پژوهش هاي اخير
- حسابداري و فناوري نوين
- حسابداري و موسسات پولي
- حسابداري و ابزار هاي مالي جديد
- حسابداري و منابع انساني
- حسابداري و روانشناسي
- حسابداري و مديريت
- حسابداري، بانكداري، و ماليه‌ي اسلامي
- حسابداري و مديريت ، صنعت و حماسه اقتصادي
- فرصت ها، چالش ها و چشم اندازهاي تأمين مالي گردشگري
مهندسي مالي رويكرد ها و چالش ها
- حسابداري اسلامي
- پدافند غير عامل و بازار سرمايه ابزارهاي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري
- حسابداري و جامعه
- نظام مالي و مالياتي
- حسابداري و حسابرسي در ارتقاي سلامت نظام اداري؛
- حسابداري و تامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد
- حسابرسي و تامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد
- اطلاعات حسابداري و بهبود كسب و كار و اقتصاد كشور
حسابداري و تحقق اهداف اصل 44
- ساير موضوعات

 

نظرات