دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

دانشگاه مازندران  با ياري پروردگار و همكاري قطب علمي پلاسما و كاربردهاي آن (واقع در دانشگاه شهيد بهشتي) دومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما را در تاريخ هاي 1 و 2 خرداد 1393 در دانشگاه مازندران برگزار نمايد.

 

 

محورهاي كنفرانس:

- امواج در پلاسما و ناپايداري ها
- ترموديناميك و شيمي پلاسما و فرايند هاي انتقال در آن
- روش هاي عددي و شبيه سازي پلاسما
- پلاسماهاي اختر فيزيكي و ساير پلاسماهاي طبيعي
- برهم كنش ليزر-پلاسما، ليزرهاي الكترون آزاد و شتاب ذرات
- توكامك، پلاسماهاي كانوني و z پينچ
- پلاسماهاي همجوشي اينرسي و مغناطيسي
- پلاسماهاي فشار اتمسفري و پلاسما در مايعات
- پلاسماهاي كم فشاردر فركانس هاي مختلف
- تكنولوژي هاي لايه نشاني به كمك پلاسما
- روش هاي اندازه گيري در پلاسما
- پلاسماهاي غباري
- لامپ هاي پلاسمايي، منابع تابش، باريكه هاي ذرات و چشمه هاي يوني
- كاربردهاي پلاسما در بيولوژي، پزشكي، صنايع غذايي و رفع آلودگي محيطي
- كاربرد پلاسما در پردازش مواد، سطوح و صنايع نفت و گاز  
- كاربرد پلاسما در نانوتكنولوژي
- كاربرد پلاسما در صنايع هوايي، مخابرات و توليد انرژي

 

 


دبير : دكتر فرشاد صحبت زاده
دبير علمي : دكتر بابك شكري
دبير اجرايي : دكتر خديجه علوي

نظرات