اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی  - ایرانی

اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی

محورهاي همايش:

- چالشها، ارزش ها و الگوهاي نظريه اي
- نظام مديريتي، قانوني و اجرايي
- نظام اجتماعي و فرهنگي
- نظام اقتصادي و عملكردي
- نظام كالبدي - فضايي
- نظام محيطي و ايمني

دبير همايش: دكتر الهام اميني
دبير علمي همايش: دكتر مجتبي رفيعيان
دبير اجرايي همايش: مهندس ابوذر اكبري نيا

نظرات