سومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

سومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

محورهاي همايش:

- انرژي هاي نو و توسعه پايدار
- انرژي تجديد پذير و توسعه پايدار
- صنعت برق و توسعه پايدار
- مهندسي عمران و توسعه پايدار
- شهرسازي و توسعه پايدار
- توريسم درماني و توسعه پايدار
- محيط زيست و توسعه پايدار
- منابع طبيعي و توسعه پايدار
- معماري و توسعه پايدار
- منابع آب و توسعه پايدار
- كشاورزي و توسعه پايدار
- تعاون و توسعه پايدار
- صنعت و توسعه پايدار
- بازار سرمايه و توسعه پايدار

 

 

 

رئيس همايش: دكتر عباس علوي راد
دبير علمي همايش: دكتر محمد رضا اسلامي
دبير اجرايي همايش: مهندس محمدرضا بازافكن
 

نظرات