همایش ملی شهر جهانی نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی

همایش ملی شهر جهانی نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی

اهداف همايش:

- بستر سازي براي ايجاد " ارتباط راهبردي " و جايگاه " ديپلماسي شهري " در " توسعه اجتماعي"
- بهره گيري از ظرفيت هاي " ديپلماسي عمومي " در حوزه ارتباطات بين المللي كلانشهر ها 
- توجه به ابعاد گوناگون " ارتباطات راهبردي " و " ديپلماسي شهري "
- تقويت تعامل شوراها و شهرداري ها با صاحبنظران ارتباطات و فعالان عرصه ديپلماتيك براي توسعه اجتماعي 

 


محورهاي همايش:

- ارتباطات راهبردي و ديپلماسي شهري
- ارتباطات ، توسعه و ديپلماسي شهري
- ديپلماسي شهري در توسعه اجتماعي
- نقش ديپلماسي شهري در برقراري صلح و امنيت پايدار
- راه هاي تقويت گفتمان ارتباطات و ديپلماسي شهري
- نقش فرهنگ در ديپلماسي شهري و ارتباطات راهبردي
- نقش فرهنگ عامه در پيشبرد ديپلماسي شهري
- ارتباطات انساني در ديپلماسي شهري
- رسانه ها و پيشبرد ديپلماسي شهري
- معماري ايراني ـ اسلامي و ديپلماسي شهري
- ديپلماسي شهري و گردشگري
- نقش ديپلماسي شهري در جذب سرمايه گذاران خارجي
- نقش سازمان ه اي مردم نهاد در ديپلماسي شهري
- نقش شهرداري ها در پيشبرد ديپلماسي شهري
- جهاني شدن و ديپلماسي شهري
- نقش توسعه عرصه هاي عمومي و فضاهاي فرهنگي كلان شهر ها در ابعاد ملي و بين المللي
- ديپلماسي شهري و اهميت حضور كلان شهرها در مجامع بين المللي در رسيدن به تراز مطلوب جهاني
- ويژگي هاي شهر جهاني و جهاني شدن 

نظرات