اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری

اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری

اولين  همايش بين المللي تجاري سازي با هدف ارائه آخرين دستاوردهاي نوآورانه پارك هاي علمي و فناوري همچنين دانشگاهها ، مراكز علمي و پژوهشي و تحقيقاتي ايران و منطقه  با تكيه برتجاري سازي يافته هاي پژوهشي و برقراري ارتباط بين متقاضيان و عرضه كنندگان فناوري در جهت دسترسي به تازه هاي فناوري،ايجاد ثروت و مزيت رقابت در سطح ملي و بين المللي در سال 2014 برگزار ميگردد.

 

 

محورهاي همايش:

- آينده پژوهي و آينده نگاري
- الگوهاي فرهنگي
- سياست ها و قوانين
- نظامات و ساختارها
- مديريت تجاري سازي
- ايده تا توسعه فناوري
- بازاريابي و فروش
- استاندارد سازي
 

 

 

رئيس شوراي عالي همايش: دكتر مهدي نژاد نوري
رئيس همايش: دكتر فرهاد رهبر
دبير همايش: دكتر رشيدي
قائم مقام دبير همايش: دكتر امير علي سيف الدين

نظرات