اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393

اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393

مؤسسه جغرافيا دانشگاه تهران به‌عنوان اولين مؤسسه جغرافياي كشور اولين همايش علوم جغرافيايي ايران 1393 ( 2014 ICGS ) را در 30 ارديبهشت ماه 93 برگزار مي كند.

 

 

اهداف همايش:

- ايجاد همگرايي بين گرايش ها و رشته هاي مختلف علوم جغرافيايي
- ايجاد بستري مناسب جهت آشنايي روزافزون دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور با آخرين نوآوري ها  و دستآوردهاي در عرصه پژوهش در علوم جغرافيايي
- ايجاد ارتباط هرچه بيشتر و فراهم آوردن بستري مناسب براي ايجاد تعاملات علمي
- ارتقاء سطح دانش محققين، دانشجويان و كليه شركت كنندگان در كنفرانس از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي.
- فراهم آوردن محيطي مناسب جهت عرضه آخرين دستاوردهاي علمي كشور در زمينه علوم جغرافيايي در قالب مقالات و كارگاه هاي علمي
- توسعه تعاملات علمي-پژوهشي بين جامعه دانشگاهي

 

 


محورهاي همايش:

- اقليم و تغييرات اقليم در توسعه متوازن
- ساخت‌هاي سياسي فضا و توسعه از منظر جغرافياي سياسي
- توسعه پايدار شهري با نگاهي به آينده
- پايداري سيستم هاي روستايي
- آمايش سرزمين
- كاربرد علوم و فناوري‌هاي ژئوانفورماتيك در توسعه پايدار
- ژئومورفولوژي كاربردي و برنامه‌ريزي محيطي
- مخاطرات محيطي و كاهش آسيب پذيري
- توسعه پايدار گردشگري
- جغرافيا: دفاع و امنيت

 

 

 

دبير همايش: دكتر مهران مقصودي
دبير كميته علمي همايش: دكتر حسن مطيعي لنگرودي
دبير اجرايي همايش: دكتر سيد علي بدري

نظرات