اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری

اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری

محورهاي همايش :

حسابداري
- سيستم هاي اطلاعات حسابداري
- نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه
- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
- كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
- نقش اطلاعات حسابداري در بهبود كسب و كار و افتصاد كشور
- توليد ناب و حسابداري و مديريت
- يافته هاي نوين در حسابداري
- نقش حسابداري در اقزايش توليد ملي
- استاندارد هاي حسابداري و حسابرسي

 

مديريت
- مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي
- افق هاي نوين در مديريت
- چالش هاي فرا روي مديريت
- مديريت دانش
- سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
- مديريت رفتار در سازمانها
- مديريت زمان در سازمانها
- كارآفريني
- نقش مديريت در افزايش توليد ملي
- روش هاي تامين مالي در سازمانها         

 

 

 

رييس همايش: دكتر احسان اله ناصحي
دبير همايش: مهندس حسن ضيافت
دبيراجرايي همايش: دكتر داود كيانوش
دبيرعلمي همايش: محمدرضا سيدآبادي

نظرات