دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

محورهاي همايش:

- ارزش‌هاي كيفي فضاها
- هويت و پايداري فرهنگي
- بازآفريني فضاهاي گمشده
- فضاهاي عمومي و مكان آفريني
- دفاع غير عامل در فضاهاي زيستي
- محيط متنوع و جلوه هاي نمادين

 

 

دبير علمي همايش: دكتر رحيم هاشم پور
دبير اجرايي همايش: دكتر حسن ذوالفقار زاده

 

نظرات