نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

محورهاي همايش:

مباحث پايه روش هاي پژوهش
-  مفهوم شناسي در روش هاي پژوهش (موضوع، هدف، مساله، ضرورت، اهميت، و ...)
- فرايند و ساختار پژوهش

آسيب شناسي و ارتقاء كيفي روش هاي پژوهش در شهرسازي و معماري
- آسيب شناسي در حوزه آموزش
- آسيب شناسي در حوزه پژوهش
- راهبردها و راهكارهاي تخصصي كردن روش هاي پژوهش در شهرسازي و معماري

كاربرد روش ها و فنون پژوهش
- روش هاي نوين پژوهش
- روش هاي پژوهش و نيازهاي معاصر
- ابزارها، تكنيك ها و فنون نوين پژوهش
- پارادايم شناسي پژوهش در شهرسازي و معماري
- روش هاي پژوهش در شهرسازي و معماري اسلامي
- روش هاي پژوهش در حرفه شهرسازي و معماري

نقش، جايگاه و كاركرد پژوهش در شهرسازي و معماري
- نقش، جايگاه و كاركرد پژوهش در حوزه دانشگاهي
- نقش، جايگاه و كاركرد پژوهش در حوزه حرفه اي

آموزش روش تحقيق
- آموزش روش تحقيق در دوره كارشناسي
- آموزش روش تحقيق در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري

 

 

دبير همايش : دكتر حميد محمدي
دبير علمي : دكتر حسين نورمحمدزاد
دبير اجرايي : دكتر علي اكبر دهقان نژاد

 

نظرات