همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری

همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری

محورهاي همايش:

مهندسي معماري و شهرسازي:
- انديشه ها و فن آوريهاي نو در معماري و شهرسازي
- زيبايي شناسي در معماري و شهرسازي
- برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري
- مفهوم شناسي معماري و شهرسازي
- شهرسازي و توسعه نوين شهري
- مرمت بافت ها و آثار تاريخي
- معماري و شهرسازي اسلامي
- فرهنگ، هنر و معماري
- معماري و توسعه پايدار
- معماري داخلي
- بوم شناسي

مهندسي عمران:
- مهندسي سازه
- مهندسي زلزله
- مهندسي ژئوتكنيك
- مهندسي ساخت و اجرا
- آموزش و توسعه مهندسي عمران
- مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
- نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
- فن آوريهاي نو در مهندسي عمران
- مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
- ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل
- مهندسي منابع آب، سازه هاي هيدروليكي و دريايي


دبير همايش: مهندس محمد رضا نوروزيان ( رئيس كانون ملي معماري ايران)
دبير اجرايي : مهندس جعفر صراف زاده تبريز ( دبير كانون ملي معماري ايران)
دبيران علمي همايش :
دكتر حسين سلطان زاده ( دبير علمي معماري و شهرسازي)
دكتر محمد باقر مهدي زاده ( دبير علمي عمران)

نظرات