دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه

دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه

محورهاي همايش:

- نقش و جايگاه تحقيق، توسعه و نوآوري در تحقق حماسه اقتصادي
- سياست ها و برنامه هاي دولت «تدبير و اميد» در گسترش نوآوري و دستيابي به ارتقاء جايگاه جهاني كشور
- بومي سازي تحقيق، توسعه و نوآوري با نگاهي بر معيارهاي ايراني- اسلامي
- ايجاد اقتصاد دانش بنيان در راستاي حمايت از نخبگان و نوآوران كشور
- مباني و مراحل فرهنگ سازي نوآوري در سازمان
- بررسي ابعاد مديريت نوآوري در سطوح مختلف سازمان
- استراتژي ها، ابزارها و مكانيزم هاي نوآوري
- پياده سازي و استقرار نظام نوآوري و نقش آن در تعالي سازماني
- جايگاه نوآوري در طراحي و خلق مدل هاي كسب و كار
- مديريت راهبردي منابع انساني خلّاق، نوآور و دانش آفرين
- راهكارهاي مديريت تحقيق و توسعه در ايجاد و پيشبرد فرآيندهاي نوآوري
- مديريت ريسك در فرآيندهاي تحقيق، توسعه و نوآوري
- مديريت كاربردي تحقيق، توسعه و نوآوري با هدف ايجاد و ارتقاء مزيت رقابتي
- ويژگي ها و قابليت هاي مورد نياز در تجاري سازي نوآوري
- شيوه هاي ارزيابي و معيارهاي سنجش نوآوري
- بررسي موانع و چالشها در فرآيند نوآوري

دبير علمي: دكتر اميد فدائي منش
دبير اجرائي: مهندس محمد تاج بخش

نظرات