اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی

اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی

 با توجه به وسعت مرزهاي آبي كشور عزيزمان ايران، پدافند غير عامل دربخش علوم دريايي به مجموعه اقدامات پيشگيرانه در حوزه علوم دريايي اطلاق مي گردد كه با اجراي آن مي توان ميزان خسارات و تلفات احتمالي ناشي از تهديدات را به حداقل ممكن كاهش داد. اين اقدامات مي تواند در گروه هاي مهندسي و سازه هاي دريا، فيزيك دريا، زيست دريا، شيمي و آلودگي دريا و ساير علوم مرتبط با علوم دريايي باشد. اولين همايش ملي پدافند غير عامل به عنوان يك ابزار كارآمد، نقش مفيدي در اطلاع رساني، توليد و تبادل دانش در حوزه علوم دريايي خواهد داشت. اين همايش با همكاري سازمان ها و موسسات مرتبط در روزهاي ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۳ در بندرعباس برگزار مي گردد.

 

اهداف همايش:

- ارتقاء پايداري ملي
- افزايش بازدارندگي
- كاهش آسيب پذيري زير ساخت ها در حوادث جنگي و غيرجنگي
- اداره جامعه در شرايط بحران
- تسهيل مديريت بحران

 

 

محور هاي همايش

علوم زيستي:

- آلودگي و شيمي دريا

- اقيانوس شناسي

- اكولوژي و اكوتوريسم دريايي

- زيست شناسي دريا

- زيست فناوري در علوم دريايي

- شيلات و علوم وابسته

- فرآورى و امنيت غذايى

- محيط زيست دريايي

- نانو تكنولوژي در علوم دريايي و آبزيان

- نقش فراورده هاي دريايي در توليدات كشاورزي

- علوم فقهي و آبزيان

 

علوم مهندسي و صنايع دريايي:

- اثر استمرار فعاليت هاي استخراج نفت و گاز بر دريا

- امنيت و ايمني سازه هاي دريايي

- حمل و نقل دريايي و اثرات آن بر اكوسيستم هاي دريايي

- صنايع وعلوم دريايي

- عوامل آسيب رسان به بنادر و صنايع دريا

- فيزيك دريا و هواشناسي دريا

- كاربرد IT در پدافند غير عامل

- مدل سازي و رياضيات در علوم دريايي

- نقش صنايع مجاور بر سواحل و محيط دريا

 

ـ محور هاي آزاد پدافند غير عامل:

- پدافند سايبري

- جنگ نرم

- جنگ سخت

- C4i

- پدافند غير عامل در علوم دريايي

- نقش تاسيس و راه اندازي مناطق آزاد در پدافند غير عامل

نظرات