اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

محورهاي اصلي و فرعي كنفرانس‌:

مديريت كاربردي با رويكرد ملي:
- مديريت منابع انساني كاربردي
- مديريت مالي كاربردي
- مديريت دانش كاربردي
- مديريت ريسك كاربردي
- مديريت استراتژيك كاربردي
- مديريت توليد كاربردي
- مديريت صنعتي كاربردي
- مديريت بحران كاربردي
- تئوري هاي مديريت كاربردي
- مديريت كارآفريني كاربردي
- و ...

اقتصاد كاربردي با رويكرد ملي:
- اقتصاد بازرگاني كاربردي
- اقتصاد انرژي كاربردي
- اقتصاد سنجي كاربردي
- اقتصاد پولي كاربردي
- اقتصاد كشاورزي كاربردي
- اقتصاد مديريت كاربردي
- اقتصاد محيط زيست كاربردي
- اقتصاد منابع كاربردي
- اقتصاد شهري و روستايي كاربردي
- اقتصاد برنامه ريزي كاربردي
- اقتصاد بخش عمومي كاربردي
- تجارت بين الملل كاربردي
- و …


موضوعات جديد، مباحث تجربي و كاربردي:

اقتصاد و مديريت نظامي:

مديريت نظامي:
- مديريت منابع انساني در امور نظامي
- مديريت مالي در امور نظامي
- مديريت دانش در امور نظامي
- مديريت ريسك در امور نظامي
- مديريت توليد در امور نظامي
- مديريت صنعتي در امور نظامي
- مديريت زمان در امور نظامي
- مديريت بحران در امور نظامي
- مديريت راهبردي در امور نظامي
- تئوري هاي مديريت نظامي
- و ...

اقتصاد نظامي:
- اقتصاد و جنگهاي آينده
- شرايط و زمينه هاي اقتصادي قبل از جنگ
- تاريخ عقايد اقتصاد نظامي و جنگ
- برآورد و كنترل هزينه پروژه هاي نظامي
- اقتصاد مهندسي در طرحهاي نظامي
- فناوريها، توليدات نوين نظامي و رشد اقتصادي
- جنگ اطلاعات اقتصادي
- برونسپاري فعاليتهاي سازمانها و موسسات نظامي
- هزينه ها و درآمدهاي پروژه هاي مشترك نظامي
- پيمانكاري و قراردادهاي سازمانها و موسسات نظامي
- منابع مالي و راهكارهاي درآمدزايي سازمانهاي نظامي
- ارتش حرفه اي و آثار اقتصادي و اجتماعي
- خدمت سربازي و توليد ناخالص داخلي، كارآفريني، اشتغال و ...
- هزينه هاي سربازي در نيروهاي مسلح
- و ... 

اقتصاد و مديريت نفت و گاز‌‌:
- مباني و نظريه ها:
- نفت  و گاز و توسعه اقتصادي
- نفت  وگاز و جغرافياي اقتصادي سياسي
- برنامه ريزي براي آينده نفت و گاز
- تحليل كلان فراگرد هاي نفت و گاز
- تحليل خرد فراگرد هاي نفت و گاز
- مديريت منابع نفت وگاز
- نظريه بازي ها 
- عرضه و تقاضاي نفت:
- بازار كالا ها و تجارت
- پيش بيني بازار نفت و گاز
- قيمت گذاري نفت و گاز
- مصرف فرآورده هاي نفت  و گاز
- تحليل عرضه و تقاضاي بين امللي نفت  و گاز
- مديريت فروش نفت وگاز

 انرژي هاي جايگزين:
- انرژي هاي نو
- آب و هواي جهاني و كاهش انتشار گاز هاي گل خانه اي
- ساير منابع انرژي
- سرمايه گذاري در نفت و گاز
- روش هاي تامين مالي نفت و گاز
- قراردادها
- ميزان سرايه گذاري در پروژه ها
- سرمايه گذاري در پروژه هاي وابسته مانند پالايشگاه و پتروشيمي

نظرات