ششمین همایش حفاظت از محیط زیست دستاوردها و مسئولیت ها

ششمین همایش حفاظت از محیط زیست دستاوردها و مسئولیت ها

موضوعات اصلي همايش:

- ايجاد بستر مناسب براي شركتهاي صنعتي و توليدي جهت ارائه اقدامات و دستاوردها در زمينه ي حفاظت از محيز زيست
- معرفي اقدامات پژوهشي مهم انجام شده در حوزه محيط زيست مراكز صنعتي و علمي و پژوهشي
- معرفي پژوهشهاي همراستا با حفاظت از محيط زيست مانند انرژي ها نو
- ارائه مسائل زيست محيطي صنايع بزرگ و جذب راه كارهاي حل آنها از سوي شركت هاي دانش بنيان فني و مهندسي

محورهاي همايش:

- بررسي دستاوردها و تجربيات موسسات توليدي و خدماتي در عرصه حفاظت محيط زيست
- معرفي اقدامات و يافته هاي پژوهشي در حيطه محيط زيست
- معرفي نيازهاي مراكز صنعتي به شركت هاي دانش بنيان در حيطه حفاظت از محيط زيست
- بررسي فناوري هاي نوين در زمينه هاي زيست محيطي، انرژي هاي نو و توسعه پايدار


دبير همايش: مهندس محمدرضا بحرينيان
دبير اجرايي: مهندس حميدرضا فاتحي
دبير علمي: دكتر تائبي

نظرات