نخستین رویداد رایانش ابری و مجازی سازی ایران

نخستین رویداد رایانش ابری و مجازی سازی ایران

اهداف برگزاري رويداد كلاودتك:

- بررسي راهكارها و دستاوردهاي نوين در عرصه ذخيره سازي اطلاعات و پردازش اطلاعات
- مورد كاوي و ارائه مدل هاي موفق بين المللي و نمونه هاي موفق ملي
- انتقال تجربيات در خصوص تكنولوژي هاي مجازي سازي و فناوري ابري ايران
-  بررسي امكان استفاده از فناوري ابري در صنعت و دولت الكترونيك و مدلهاي آن
- خاص سازي دانش مختصصان
-  عرضه آخرين دستاوردهاي تجهيزات و دانش فني در قالب نمايشگاه تخصصي
- ايجاد بستري براي ورود نيروهاي جوان به حوزه فناوريهاي ابري
-  معرفي شركتهاي برتر در حوزه فناوري ابري در كشور

محورها و موضوعات رويداد كلاودتك:

- آينده رايانش ابري در جهان و ايران
- پيشگامان رايانش ابري و بررسي مدلهاي موفقيت آنها
- استفاده از رايانش ابري در ارائه خدمات دولتي و بهبود صنعت
- استراتژي مهاجرت به رايانش ابري در سازمان
- آشنايي با انواع تكنولوژي هاي مجازي سازي و راه اندازي آنها
- مديريت فناوري ابري
- امنيت اطلاعات در ابرها

نظرات