پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

محورهاي كنفرانس:

مديريت ريسك و بحران:
- مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR
- حلقه هاي مفقوده در چرخه اجرايي مديريت كاهش خطر پذيري بحران DRM
- تفاوت هاي ميان مديريت بحران، مديريت مقابله، مديريت شرايط اضطرار و مديريت بازتواني
- فرماندهي واحد و يكپارچه مديريت درمرحله مقابله با حوادث وسوانح غير مترقبه ICS
- توانمندسازي و ظرقيت سازي تيم هاي جستجو ، آواربردار و امدادگر؛ ضرورتي براي مديريت سوانح تا مديريت ابَر فاجعه
- مشاركت مردمي و ظرفيت سازي
- تغييرات اقليم و چالش هاي مديريت بحران
- تعريف رويكرد يا الگوي رسانه در قبال موضوع كاهش خطرپذيري Media Focus

راه كار هاي ايجاد مديريت جامع بحران ، سيستم هاي فني، فرآينده هاي اجرائي و توليدات:
- راه كارها و ضرورت هاي تشكيل نظام مديريت جامع بحران
- نقش تعاملات خطر پذيري Risk Communication در آمادگي سازمان ها ( فرآيند ها، سخت افزار و نرم افزار)
- نقش ديتا، اطلاعات، تكنيك ها، ابزار ها و سامانه هاي"تصميم ساز" در مديريت هوشمند سوانح
- مهندسي فرآيندهاي اجرايي منطبق بر ماموريت؛ ضرورتي براي سازمان هاي آماده و چابك
- سيستم هاي هشدار مخاطرات طبيعي EWS
- سامانه سريع ارزيابي رخدادها RES
- تازه ها و نوآوري هاي مديريت بحران

تاب آور سازي در ابعاد ملي ، شهري و روستايي:
- ارتقاء تاب آوري ملي بموازات ارتقاء جايگاه حكومت هاي محلي و تاب آورسازي شهرها MCR
- آسيب پذيري و خسارات اقتصادي ناشي از يك مخاطره طبيعي، برنامه ريزي بازتواني
- برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار BCM
- انتقال خطر پذيري به شخص ثالث (بيمه ها) Risk Transfer

مديريت بحران در سيستمهاي بهداشتي و درماني:
- طراحي و استقرار سامانه هاي فرماندهي سانحه HICS و HEICS
- طراحي و اجراي تمرين و مانور
- PTSD و مراقبتهاي رواني حين و پس از سانحه
- ترياژ

نظرات